Pismo do Wojewody Pomorskiego – WKDS, a sprawa doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowny Panie Wojewodo

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego dziękujemy za zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 19 września br.

Zgodnie z zapowiedzią, przesyłam kilka problemów, które można włączyć do stanowiska z posiedzenia.

  1. Ważne, aby, planując długofalowe doskonalenie zawodowe, wychodzić naprzeciw lękom nauczycieli spowodowanym zbyt dużą liczbą zmian (Karta Nauczyciela, zmiany programowe, radykalna zmiana przepisów emerytalnych) i niestabilnością zatrudnienia (zwolnienia, likwidacje placówek) oraz pogłębiającą się w szkołach  biurokracją.
  2. Ważne, aby oferować nie tylko system doskonalenia zawodowego (łącznie z zapewnieniem właściwego systemu finansowania), ale też przekwalifikowań tak, aby można zdobyć kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu lub wykonywania innej pracy.
  3. Ważne, aby szkoły wyższe, dobrze przygotowując do zawodu nauczyciela, wpajały potrzebę doskonalenia zawodowego już  w trakcie studiów i praktyk w szkołach ćwiczeń, które należy niezwłocznie przywrócić.
  4. Ważne, aby rozwijać doradztwo metodyczne („przytablicowe”), tak aby system wsparcia nauczyciela był jak najbliżej jego miejsca pracy. Trzeba stworzyć prawne, finansowe możliwości jego organizacji na poziomie powiatu.
  5. Należy rozważyć rozwiązania prawne umożliwiające  kumulowanie środków na doskonalenia zawodowe w kolejnych latach (żeby „nie przepadały” z końcem danego roku budżetowego).
  6. Należy zachowywać większy dystans wobec wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, aby szkoły, broniąc się nie rezygnowały z klas integracyjnych (a takie zjawisko jest już obserwowane), czy nauczaniem „pod testy”. To nie może być jedyne kryterium oceny szkoły, nauczyciela (należy upowszechniać system EWD – edukacyjnej wartości dodanej, co wymaga zapewnienia środków finansowych na analizę porównawczą wiedzy oraz umiejętności ucznia na początku i końcu danego cyklu kształcenia, a także przeprowadzić analizę kontekstową wyników. Godnym podkreślenia jest wniosek dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Tadeusza Ademajtisa, aby w przypadku szkół ponadgimnazjalnych kryterium była także zdolność znalezienia się absolwentów na rynku pracy.
  7. Należy zwracać uwagę, aby w corocznie sporządzanych raportach o stanie edukacji w danym JST (art. 5a Ustawy o systemie oświaty), zawarte były informacje o realizacji zadań z zakresu doskonalenia zawodowego (w odniesieniu do indywidualnych dróg rozwoju  nauczycieli, jak i zespołów nauczycielskich w poszczególnych placówkach).
  8. Należy przywrócić zasadę uzgadniania (nie tylko opiniowania) planu pracy (oferty szkoleń i innych form doskonalenia) wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli (prowadzonych przez Marszałków Województw) z Kuratorami Oświaty .

Z poważaniem:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Hanna Minkiewicz – Sekretarz

 Do wiadomości:

- Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Pobierz PDF:…>>


Download PDF
Powrót Drukuj stronę