Pensum pedagogów. Opinia KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

W związku z przekazaniem do zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XL/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku negatywnie opiniuje projekt powyższej uchwały w części określonej w punkcie 3 jej załącznika Nr 1 „Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela”.

Komisja przede wszystkim kwestionuje zwiększenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego do wymiaru wynoszącego 25 godzin tygodniowo.

Wprawdzie uprawnienie do ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla tej grupy nauczycieli przez organ samorządu terytorialnego w trybie art. 42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela zostało potwierdzone w aktualnym orzecznictwie sądowym, to jednak nie ma jakichkolwiek regulacji, aby organy te mogły zwiększać wymiar godzin zajęć w sposób dowolny, bez dokonania analizy i wyliczenia czasu trwania poszczególnych zajęć, jakie ci nauczyciele mają obowiązek wykonywać. Ma to obecnie szczególne znaczenie, kiedy został wyliczony przez Instytut Badań Edukacyjnych i podany do wiadomości publicznej ogólny czas pracy nauczycieli, który wynosi 46 godzin i 40 minut tygodniowo. W takiej sytuacji konieczne jest wyliczenie czasu pracy wymaganego do wykonywania przez omawianych nauczycieli wszystkich czynności, aby można było określić, jaki może być  obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla tej grupy nauczycieli. Tymczasem w nadesłanym projekcie uchwały i w jej uzasadnieniu brak jest jakiegokolwiek wyjaśnienia dlaczego zwiększa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów i doradców zawodowych do wymiaru 25 godzin tygodniowo, a nawet w uzasadnieniu do projektu uchwały nie wymienia się tej grupy nauczycieli, co samo przez się powinno oznaczać, że w kwestionowanym zakresie przedłożony projekt uchwały nie znajduje uzasadnienia.

Nauczyciele specjaliści, o których mowa wyżej w swojej pracy są zarówno diagnostami, jak i terapeutami. Wykorzystując swą wiedzę teoretyczną i praktyczną są w stanie ocenić, w którym momencie  i z kim należy podjąć pracę indywidualną czy grupową i jak długi powinien być czas trwania konkretnych zajęć. Nierzadko jedna jednostka terapeutyczna obejmuje uczniów o różnych potrzebach ( na podstawie wcześniej opracowanych programów indywidualnych). Podczas pracy zorganizowanej w formie grupowej, jak i indywidualnej wymagana jest obok niezbędnej wiedzy merytorycznej duża elastyczność, dobra znajomość uczniów i ciągłe dostosowywanie warunków do możliwości uczniów.

Praca, np. logopedy, to intensywna, ciągła, nieprzerwana praca głosem. Nie ma tu momentów odpoczynku, czy realizacji zadań niewymagających ekspresji werbalnej. Są to ćwiczenia przy lustrze, które jest tablicą logopedy, a mięśnie artykulacyjne narzędziem pracy. Jednostki terapeutyczne mają swój stały przebieg metodyczny właściwy dla konkretnych wad wymowy.

Natomiast praca pedagoga i psychologa szkolnego jest specyficzna ze względu na towarzyszące jej obciążenie psychiczne, napięcie emocjonalne W trakcie obowiązkowego wymiaru godzinowego pedagog i psycholog zobowiązani są do prowadzenia wsparcia indywidualnego uczniów, konsultacji wychowawczych dla nauczycieli, wspomagania  rodziny, prowadzenia działań interwencyjnych  oraz mediacji. Ze względu na specyfikę  pracy pedagoga i psychologa, są oni zobowiązani do udziału w spotkaniach superwizyjnych i zawodowych grupach wsparcia, które dają możliwość zweryfikowania metod pracy i chronią przed wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego.

Dlatego nie możemy godzić się na zwiększenie pensum o 5 godzin tygodniowo, co oznacza tak naprawdę zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego o ¼ . Należy zaznaczyć, że godzina pracy nauczycieli specjalistów wynosi 60 minut.

    Zastrzeżenia budzi też ustalenie w punkcie 3 w załączniku nr1 do projektu uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach  i placówkach,( do tego bez określenia jacy to specjaliści, tylko np. specjalista prowadzący zajęcia rewalidacji) do czego organ prowadzący nie ma delegacji ustawowej (Karta Nauczyciela art. 42 ust. 7 pkt 3 odnosi się tylko do ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych).

 Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk, Komisja Międzyzakładowa nie zgłasza zastrzeżeń.

Nasz sprzeciw budzi natomiast fakt, że projekty uchwał zostały przedstawione do zaopiniowania  na  miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego  i  mają obowiązywać od 1.09.2013r. Należy dodać, że nie było żadnych rozmów ze związkiem zawodowym  NSZZ „Solidarność” w tak ważnych dla nauczycieli sprawach, jak warunki pracy i płacy.

Pensum pedagogów – opinia. Pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę