Opinia Rady Sekcji Gdańskiej do propozycji zmian w prawie oświatowym

Opinia Rady Sekcji Gdańskiej do propozycji zmian w prawie oświatowym

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazuje uwagi do propozycji zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty.

Zwracamy uwagę, że w tych propozycjach brakuje głębszej – strategicznej wizji funkcjonowania polskiej oświaty i odpowiedzi na tak kluczowe pytania-problemy, jak:

a. Jaki ma być docelowy model polskiej szkoły?

b. Jaki ma być nadzór państwa nad polityką oświatową samorządów?

c. Jaka ma być pozycja nauczyciela-wychowawcy?

d. Jak wzmacniać podmiotowość nauczycieli i szacunek do zawodu nauczyciela?

e. Jak zapewnić – adekwatnie do stawianych zadań – finansowanie polskiej oświaty?

 Debata – odpowiedzi na te pytania natury strategicznej powinny wyprzedzać rozmowy szczegółowe (a nie odwrotnie).

 Z propozycji szczegółowych:

 1.  Tzw. nauczyciele nietablicowi (art. 1, 3 KN). Brak zgody na wyłączenie z Karty tak dużej grupy „innych pracowników pedagogicznych”, np. pedagogów, logopedów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.
 2.  Awans nauczycieli (art. 9 KN). Opowiadamy się za udziałem przedstawicieli „S” we wszystkich komisjach (jako członkowie, nie obserwatorzy). Postępowanie awansowe na nauczyciela dyplomowanego nie powinno być przenoszone  do organu prowadzącego.
 3. Mianowanie (art. 10, art. 11 KN). Nie zgadzamy się na zamianę zatrudnienia z mianowania na umowy na czas nieokreślony
 4. Odebranie dodatku wyrównawczego (art. 30a). Jesteśmy przeciw. Należy zwracać uwagę na dwuznaczną rolę JST, które nie chcą kontroli  obowiązku rozliczania średnich wynagrodzeń przez RIO i wypłaty dodatku uzupełniającego. Ew. można poprawić zapis, np. żeby dotyczył danego nauczyciela, którego płaca sytuuje się poniżej średniej oraz rozważyć problem pobierania dodatku w dwóch szkołach.
 5. Przejście na wypłaty wynagrodzeń „z dołu” (art. 39 KN). Trzeba uważać, aby nie stracić jednego wynagrodzenia na tym przestawieniu.
 6. Zwiększenie pensum (art. 42 KN). Zwiększenie pensum o co najmniej 2 godziny w szkołach (pozostawiając tzw. godziny karciane) doprowadzi do likwidacji kolejnych miejsc pracy.
 7. Czas pracy 40 godzin i jego rozliczenie przez organ prowadzący (art. 42 KN). We wprowadzeniu obowiązku ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy nauczycieli wg zasad ustalanych przez organy prowadzące widzimy duże zagrożenie.
 8.  Urlopy – 40 dni roboczych (art. 64 KN). Należy w negocjacjach zwracać uwagę na zadania, żeby nie tworzyć fikcji w szkołach, żeby nauczyciel nie  musiał być  w szkole bez potrzeby, gdy uczniowie mają wakacje. Zgadzamy się ze stanowiskiem, że rozmowy dotyczące czasu pracy powinny się odbyć po zakończeniu badań czasu pracy nauczycieli przez IBE.
 9. odatki (art. 61 KN). Należy bronić głównie utrzymania  dodatku wiejskiego.
 10. Urlopy na poratowanie zdrowia (art. 73 KN). Należy   rozważyć wpływ propozycji zapisu „do końca roku szkolnego” na prawo do tzw. trzynastki. Trudno też zgodzić się na przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego z lekarza pierwszego kontaktu na komisję lekarską powoływaną przez ZUS oraz zmianę organu odwoławczego od decyzji w sprawie urlopu zdrowotnego na sąd pracy.
 11. Doskonalenie zawodowe (art. 70a KN). Brak zgody „S” na obniżenie poziomu odpisu środków na dokształcanie nauczycieli z 1 % na „do 1 %”. Ew. wprowadzić zapis prawny (jak przy zfśs), że środki te można kumulować w szkołach w kolejnych latach.
 12. Likwidacje/przekształcenia szkół (art. 5 i art. 62 UoSO). Należy wyrazić zdecydowany sprzeciw. Już zapis, że szkołę liczącą  do 70 uczniów można przekazać innym podmiotom bez uzgodnienia z kuratorem oświaty wyrządził wiele złego.Ko
 13. nkursy na dyrektorów (art. 36a UoSO). Należy rozpocząć od debaty na temat roli dyrektora w systemie oświaty. Czy jest on zakładnikiem JST? Musi być zachowana pozytywna opinia rady pedagogicznej, rodziców, związków zawodowych przy powierzaniu stanowiska dyrektora. Proponowana proporcja członków komisji wskazuje, że o wyborze dyrektora decydować ma tylko organ prowadzący. Tym samym ani rodzice, ani nauczyciele, ani związki zawodowe nie mają wpływu na wybór dyrektora.
  1. Nie powinno być też zgody na zmianę systemu OCENY pracy dyrektora. Tylko JST (bez uzgodnień z kuratorem),
  2. Należy rozważyć wykreślenie zapisu o tzw. dyrektorze-menadżerze,

Sekcja Gdańska uznaje, że należy jako materiał negocjacyjny uwzględnić propozycje zmian w prawie oświatowym przyjęte w planie działań Sekcji Krajowej w latach 2012-14, w tym między innymi:

 • wykreślenie tzw. godzin karcianych ( art. 42 ust.2 pkt2 KN),
 • objęcie KN wszystkich nauczycieli niezależnie od organu prowadzącego,
 • określenie w KN pensum dla nauczycieli wymienionych w art. 41 ust.7 pkt 3 KN,
 • doprecyzowanie zapisu art. 72 KN określającego minimum środków przekazywanych na pomoc
 • zdrowotną dla nauczycieli (tym bardziej w obliczu drastycznego przesunięcia wieku emerytalnego),
 • zmiana sposobu dokonywania oceny pracy dyrektora – przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • wzmocnienie roli kuratorów oświaty,
 • ustalenie standardów – między innymi maksymalnej liczby uczniów w klasie.

W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

Opinia Rady Sekcji Gdańskiej do propozycji zmian w prawie oświatowym w wersji PDF do pobrania znajduje się tutaj: Pobierz PDF:…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę