Działania podjęte przez NSZZ "Solidarność" w obronie polskiej oświaty i Ustawy Karta Nauczyciela

 1) Wdrożono szeroką kampanię informacyjną dotyczącą proponowanych przez MEN, niekorzystnych dla nauczycieli i mogących obniżyć jakość edukacji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty. Opracowana została prezentacja i specjalne Biuletyny Informacyjne przekazane do szkół i placówek.

 2) W Komisjach Międzyzakładowych i placówkach oświatowych odbyły się zebrania informacyjno – konsultacyjne.

 3) Sekcja Regionalna i Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowały projekt MEN dotyczący zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

 4) W czerwcu b.r., po ogłoszeniu wyników badań czasu pracy nauczycieli, Sekcja Krajowa zorganizowała pikietę pod MEN-em, podczas której złożono petycję do Pani Minister Edukacji ws. m.in. zwiększenia nakładów na oświatę, zaprzestania likwidacji szkół, dostosowania zakresu zadań        i obowiązków nauczycieli tak, aby ich tydzień pracy nie przekraczał 40 godz., ograniczenia biurokracji szkolnej.

5) Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zorganizowała w przededniu wyjazdu na pikietę – 11 IX 2013 r. – konferencję prasową w celu poinformowania społeczeństwa o problemach w oświacie.

 6) 12 września br. w Warszawie odbyła się pikieta NSZZ „Solidarność” przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, podczas której, kolejny raz przedstawiono problemy z jakimi zmaga się polska oświata:

  •  Szkodliwe zmiany podstawy programowej.
  • Likwidacja szkół. Prywatyzacja oświaty.
  • Brak rzeczywistego dialogu społecznego.
  • Masowe zwolnienia pracowników oświaty.
  • Obniżanie jakości kształcenia.
  • Niedofinansowanie oświaty.
  • Wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za oświatę.
  • Obowiązkowe posyłanie 6-latków do nieprzygotowanych szkół.
  • Drogie podręczniki.
  • Odstępowanie od wychowania historyczno–patriotycznego.

 Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa w swym wystąpieniu poruszył problem niekorzystnych dla nauczycieli propozycji zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i zaapelował do MEN o wycofanie szkodliwych propozycji. Podkreślił, że przez ostatnie 15 lat polska oświata pozostaje w stanie ciągłej „reformy”, której efektem jest chaos, nadmierna biurokracja i obniżenie jakości kształcenia.

 7) 14 września br. miała miejsce w Warszawie ogólnozwiązkowa manifestacja; jednym z jej tematów była sytuacja w oświacie (przemówienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy).

 8) Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zorganizowała w dniu 14 X 2013 r. (DEN) konferencję prasową na temat projektu wprowadzenia niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, a następnie prezydianci Sekcji Regionalnej przekazali pakiety informacyjne do wszystkich partii politycznych, których siedzibą jest Trójmiasto.

 9) Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazała do wszystkich parlamentarzystów z terenu woj. pomorskiego petycje w obronie Karty Nauczyciela.

 10) W celu poinformowania społeczeństwa o planowanych przez MEN niekorzystnych zmianach w oświacie opracowano i zamieszczono na budynku „S” baner z przesłaniem STOP DZIAŁANIOM NISZCZĄCYCM SYSTEM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.

 11) Regularnie przedstawiano stanowiska oraz opinie Sekcji Krajowej i Sekcji Regionalnej             na stronach internetowych.

 12) W Gdańsku 9 listopada 2013 r. odbyła się manifestacja z udziałem wszystkich central związkowych pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”.

opr. KMPOiW NSZZ Solidarność” w Gdańsku z uwzględnieniem materiału przesłanego przez KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdyni

Informacja o działaniach w wersji do pobrania. Pobierz PDF:…>>


Download PDF
Powrót Drukuj stronę