Komunikat z zebrania konsultacyjnego 28.11.2011.

„Sytuacja nauczycieli, w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”

W dniu 7 czerwca 2011 r. odbyło się w Gdańsku zebranie konsultacyjne pt. „Sytuacja nauczycieli, w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, zorganizowana przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Tczewa, Pucka, Chojnic, Kwidzyna, Kolbud, Kościerzyny, Czerska, Rumi, Lęborka, Malborka, Wejherowa, Nowego Dworu Gd., Pruszcza Gd.-Łęgowa, Goręczyna, Rusocina, Kłanina, Swarożyna, Rzucewa, Przodkowa, Władysławowa.

Zebranie prowadzili – Przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Gd. Wojciech Książek oraz Zastępca Przewodniczącego, Barbara Kamińska. Na wstępie głos zabrała Bożena Brauer – członek Prezydium Sekcji, biolog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku, która w imieniu zespołu przygotowującego tę konferencję przedstawiła i omówiła zgłoszone problemy i pytania.

Wystąpili zaproszeni goście: Jerzy Wiśniewski – dyrektor Wydziału Ewaluacji i Kontroli oraz Marek Nowicki – starszy wizytator z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Andrzej Sitkiewicz – wicestarosta pucki, Kazimierz Klas – dyrektor z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie k. Kartuz.

W trakcie zebrania zgłoszono szereg uwag do zmian, które mają wejść w życie od 1 września 2012 roku w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Dotyczyły one głównie:

 1. Propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia o ramowych panach nauczania,
 2. Treści – jakości nauczania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym (w tym w szkolnictwie zawodowym),
 3. Finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Ad. I. Uczestnicy zebrania postanowili sformułować opinię do projektu rozporządzenia o ramowych planach nauczania, zwracając uwagę między innymi na:

 1. Redukcję godzin na nauczanie języka polskiego,
 2. Brak godzin do dyspozycji dyrektora, które można by przeznaczyć na dodatkowe zajęcia np. z przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym, a fikcją jest oczekiwanie od samorządów środków na dodatkowe godziny,
 3. Trudności z planowaniem pracy szkoły (i oferty dla gimnazjalistów), z uwagi na nieczytelność zasad wyboru przez uczniów od 2 do 4 przedmiotów rozszerzonych,
 4. Ograniczenie godzin nauczania, szczególnie w zasadniczych szkołach zawodowych (o 30% mniej) oraz w technikach,
 5. Niejasności przy przedmiocie „Przyroda” (m. in. kto ma uczyć, jakie będą wymagane kwalifikacje),
 6. Zgłoszono wątpliwości do konkretnego wyliczenia liczby tygodni szkolnych (i tygodni przeznaczonych na praktyki zawodowe).

Uwaga I: Pozytywnie oceniono zapewnienie tygodniowo 1 godziny z wychowawcą (było ½).

Uwaga II: Problem redukcji godzin występuje już w I i II etapie kształcenia – w sumie 10 godzin  (patrz: załączony materiał autorstwa Anny Kocik).

Ad. II. W odniesieniu do jakości nauczania, zawartości podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych (stosowne rozporządzenie MEN zostało podpisane 23 grudnia 2008 r.), po raz kolejny stawiano pytania o wzór absolwenta polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, o zagwarantowanie mu prawa do wszechstronnego rozwoju, zdobycia wiedzy ogólnokształcącej, rzeczywistej dojrzałości. Zwracano uwagę między innymi na:

 

 1. Zagrożenie obniżenia jakości edukacji (już w szesnastym roku życia uczniowie kończą kurs wiedzy ogólnokształcącej – systematycznej, za szybko muszą decydować o wyborze kierunku specjalizacji i ew. studiów. Poza tym za mało jest mechanizmów utrwalania wiedzy – w miejsce nauczania uzupełniającego i utrwalającego - „spirali wznoszącej”, proponuje się nauczanie liniowe),
 2. Blok „Historia i społeczeństwo”: lepiej, pozostawić osobno: Historię i WOS, między innymi z uwagi na wychowanie patriotyczne,
 3. Kto będzie mógł uczyć przedmiotów psychologicznych w szkolnictwie zawodowym?
 4. Ostrożność w ustalaniu relacji między edukacją szkolną a standardami egzaminacyjnymi w obawie, aby programami nie rządziły egzaminy (uwagi, ze szkoły za mocno uczą „pod testy”).

AD. III. W odniesieniu do problemów finansowych szkół, organów prowadzących, stawiano pytania:

 1. Czy baza szkolna jest przygotowana do uzyskiwania konkretnych kwalifikacji zawodowych przez uczniów?
 2. Skąd powiaty mają wziąć środki na modernizację szkolnictwa zawodowego?
 3. Czy znajdą się środki na zatrudnienie DORADCÓW ZAWODOWYCH (kariery zawodowej) już w gimnazjach?

Poza tym:

 1. Apelowano, aby nie przyjmować tak ważnego rozporządzenia o tzw. siatkach godzin – w okresie wakacyjnym (częsta praktyka MEN),
 2. Wyrażano sprzeciw wobec ew. propozycji przeznaczenia na zajęcia lekcyjne godzin z tzw. obowiązkowych godzin niepłatnych, które służą innym celom (KN, art. 42, ust. 2, pkt 2),
 3. Dyrektorzy zwracali uwagę na trudności w planowaniu – potrzebny będzie system szkoleń,
 4. Potrzeba uważnego monitorowania zagrożenia zwolnień nauczycieli oraz wcześniejszego przygotowania systemu uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji (studia podyplomowe).

 Postanowiono:

 1. Wystąpić z pismem do MEN o uwzględnienie problemów zgłoszonych podczas zebrania.
 2. Opracować projekt opinii do rozporządzenia o ramowych planach nauczania – do wykorzystania przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 3. Podjąć przygotowania do organizacji ogólnopolskiej konferencji w tym zakresie.

Organizatorzy zebrania przekazali podziękowania Autorom załączonych materiałów (ich wykaz podajemy niżej).

Bożena Brauer- przewodnicząca zespołu redakcyjnego

Barbara Kamińska - zastępca przewodniczącego Sekcji

Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji

pobierz PDF…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę