Zadania i produkty

 

Zadanie I – Identyfikacja procedur pracy

 

Okres realizacji: 10/2010 – 02/2011

 

W ramach zadania dokonana zostanie identyfikacja kwalifikacji w sektorze HoReCa oraz wspólne wymagania odnośnie zawodów w tym sektorze.
Matryce wypracowane w toku realizacji projektu „ECVET Tour” zostaną dostosowane do wymagań obecnego projektu oraz nastąpi ich dalszy rozwój w odniesieniu do wymagań istniejących w poszczególnych krajach partnerskich. Zostaną również zastosowane charakterystyki ram kształcenia zawodowego.

 

Rezultaty:
Zmodyfikowane matryce do określenia wspólnych procedur pracy oraz profile kształcenia zawodowego

Zadanie II – Propozycja dalszego rozwoju dokumentu Europass Mobilność

 

Okres realizacji: 02/2011 – 07/2011

 

W ramach zadania zostanie opracowana propozycja rozwoju sekcji 5a dokumentu Europass Mobilność oraz wytyczne dotyczące jej wypełniania.  Zostaną zidentyfikowane wspólne kryteria jakości oparte na dziesięciu wskaźnikach odniesienie EQARF.

 

Rezultaty:
Wstępna wersja propozycji modyfikacji dokumentu Europass Mobilność. Rozwój wytycznych dotyczących wypełniania dokumentu Europass Mobilność zgodnie z wytycznymi ECVET.

 

Zadanie III – Test rzeczywistości / Monitoring fazy mobilności

 

Okres realizacji: 07/2011 – 03/2012

 

Podczas realizacji zadania zmodyfikowane dokumenty zostaną wykorzystane do opisu zdobytych umiejętności podczas udziału w istniejących projektach mobilnosciowych. Zostaną przeprowadzone warsztaty z ekspertami w krajach partnerskich oraz wywiady z ekspertami i uczestnikami projektów mobilnościowych odnośnie jakości proponowanych dokumentów.

 

Rezultaty:
Udokumentowanie i ewaluacja procesów mobilności, udokumentowanie wywiadów i warsztatów z ekspertami

 

Zadanie IV – Adaptacja produktów / Sformułowanie zaleceń

 

Okres realizacji: 04/2012 – 09/2012

 

Podczas zadania zostaną zmodyfikowane oba produkty w oparciu o rezultaty uzyskane podczas testu rzeczywistości. Uzyskane wyniki zostaną omówione z właściwymi organami. Prace realizowane podczas zadania pozwolą na udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja wyników nauczania w Europass Mobilność stanowi solidną podstawę do rozpoznania jednostek kształcenia w ECVET?

 

Rezultaty:
Ostateczne wersje propozycji odnośnie modyfikacji wytycznych oraz dokumentu Europass Mobilność

 

Zadanie V – Zarządzanie projektem

 

Okres realizacji: 10/2010 – 09/2012

 

W toku realizacji projektu zostało zaplanowanych 5 spotkań partnerskich. Powstanie raport cząstkowy oraz podsumowujący działania projektowe. W trakcie spotkań zostanie opracowany szczegółowy zakres realizacji zadań oraz harmonogram prac.

 

Zadanie VI – Zarządzanie jakością

 

Okres realizacji: 10/2010 – 09/2012

 

Na bieżąco będzie prowadzona ewaluacja realizacji poszczególnych zadań projektowych

 

Rezultaty:
Trzy raporty z ewaluacji wewnętrznej

 

Zadanie VII – Upowszechnianie

 

Rezultaty osiągnięte w toku realizacji projektu będą upowszechniane poprzez struktury organizacji partnerskich. Upowszechnianie projektu będzie również realizowane podczas spotkań z ekspertami, poprzez stronę internetową oraz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę