ECMO – ECVET meets Europass Mobility

 

ECMO – ECVET meets Europass Mobility

 

Istnieje wyraźne stanowisko Unii Europejskiej dotyczące zamiaru połączenia aktualnie istniejących instrumentów zwiększających przejrzystość posiadanych i zdobywanych doświadczeń i kompetencji.

 

Projekt ECMO jest pierwszym krokiem w tym kierunku, gdyż jego celem jest połączenie dwóch instrumentów: ECVET (System punktów edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego) i Europass. Głównym celem ECMO jest zastosowanie dokumentu Europass Mobilność jako jednego z instrumentów ECVET i przedstawienie propozycji rozwoju sekcji 5a tego dokumentu.

W krajach europejskich istnieją różne wymagania dotyczące oceny i dokumentowania kompetencji i kwalifikacji. Często firmy mają w sposób nieformalny próbują łączyć różne istniejące narzędzia, których celem jest budowanie zaufania pomiędzy użytkownikami systemu. Niestety narzędzia nie są jeszcze dobrze znane ich użytkownikom i nie są uznawane za wiarygodne. Projekt ECMO ma zamiar rozwiązać te problemy stosując dokument Europass Mobilność, jako podstawę do wzajemnego zaufania i ułatwienia przy opisie nabytych podczas wymiany kompetencji.

 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wykorzystania Europass Mobilność wykazało, iż przestrzenie w dokumencie, w których można opisać zdobyte umiejętność i kompetencje jest rzadko wykorzystywane. Wydaje się, że istnieje problem w rozróżnieniu opisu wykonywanych zadań czy obowiązków, a zdobytymi umiejętnościami, kompetencjami. Często w obu przegródkach wpisywane są te same treści. (źródło: europass mobilität: Evaluationsstudie, p.8 (evtl. Verlinkung).

 

Jednocześnie, w celu implementacji ECVET w Europie ważnym jest udokumentowanie doświadczeń zdobytych podczas działań mobilnościowych na szczeblu Unii Europejskiej w celu zwiększenia praktyczności.

 

Zmodyfikowany dokument Europass Mobilność zostanie zastosowany i przetestowany w procesie negocjacji w projektach mobilnościowych w sektorze HoReCa (Hotoele, Restauracje, Catering). Podstawą do identyfikacji wspólnych procedur pracy będzie model VQTS, który zostanie zastosowany w sektorze HoReCa. Zostaną również zastosowane rezultaty projektu Europass+.

 

 

Celem projektu jest zastosowanie dokumentu Europass Mobilność jako jednego z instrumentów ECVET, tj. Systemie punktów edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego oraz wypracowanie propozycji dalszego rozwoju sekcji 5a tego dokumentu dotyczącej opisu umiejętności i kompetencji zdobytych podczas europejskiej ścieżki kształcenia celem zapewnienia jego wyższej jakości.

 

Grupy docelowe:
•    Studenci
•    eksperci w dziedzinie szkolenia zawodowego
•    trenerzy w procesach mobilnościowych
•    trenerzy z sektora hotelarsko – restauracyjnego (HoReCa)
•    właściwe organy w celu wzmocnienia efektów uczenia się

 

Rolą Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” jest nawiązanie kontaktów z ekspertami z sektora hotelarsko-gastronomicznego w celu rozpoznania kluczowych kompetencji właściwych dla zawodów: kelner, kucharz oraz specjalista ds. cateringu i utworzenie opisu  tych kompetencji.

 

W kolejnym etapie prac zostaną zidentyfikowane wspólne procedury pracy właściwe ww. zawodom obowiązujące w krajach uczestniczących w projekcie.

 

Dzięki temu powstanie wstępna wersja zmienionego dokumentu Europass mobilność, który będzie testowany i oceniany w ramach projektów organizujących wymiany międzynarodowe.
Warsztaty z ekspertami pozwolą na utworzenie końcowej propozycji dokumentu Europass mobilność, który będzie stanowił solidną podstawę do dokumentowania jednostek kształcenia w ramach ECVET.

 

Lider projektu: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (Niemcy)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę