Ordynacja wyborcza
Podstawowe zasady wyborów związkowych

Ordynacja wyborcza
Obowiązek zorganizowania wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku spoczywa na komisji zakładowej. Wyborów dokonuje zakładowe zebranie członków lub delegatów (decyzję w tej sprawie podejmuje komisja zakładowa, chyba że wcześniej taką decyzję podjęło zakładowe zebranie członków lub delegatów).
Komisja zakładowa może powołać zakładową komisję wyborczą (co najmniej 3 osoby) i scedować na nią swoje kompetencje związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Sposób powołania i zakres kompetencji oraz okres funkcjonowania zakładowej komisji wyborczej określa komisja zakładowa, informując o nich pozostałych członków Związku danej organizacji.
Do zadań komisji wyborczej należy:

 • ustalenie kalendarza wyborczego
 • przygotowanie wyborów od strony organizacyjno-programowej
 • wyznaczenie okręgów wyborczych
 • przeprowadzenie wyborów delegatów na zakładowe zebranie delegatów w okręgach wyborczych
 • prowadzenie rejestru pisemnie zgłoszonych kandydatów do władz zakładowych Związku
 • poinformowanie członków Związku o zgłoszonych kandydaturach
 • powiadomienie regionalnej komisji wyborczej o terminie posiedzenia wyborczego, nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
(Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność” § 2, 3, 4)
 
 
Ankieta osobowa
UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku
1. Ze względu na konieczność ujednolicenia informacji wpisywanych do Krajowej Bazy Danych NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wprowadza obowiązek wypełniania ankiet osobowych przez wszystkich członków Związku (także przez elektorów w łączonych okręgach wyborczych) kandydujących na następujące funkcje związkowe:
1) delegata na walne zebranie delegatów regionu,
2) delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej,
3) delegata na Krajowy Zjazd Delegatów,
4) przewodniczącego zarządu regionu,
5) przewodniczącego rady sekcji branżowej oraz problemowej (regionalnej i krajowej),
6) przewodniczącego rady sekretariatu branżowego oraz problemowego (regionalnego i krajowego),
7) przewodniczącego Komisji Krajowej,
8) członka zarządu regionu,
9) członka rady sekcji branżowej (regionalnej i krajowej),
10) członka rady sekretariatu branżowego oraz problemowego (regionalnego i krajowego),
11) członka Komisji Krajowej.
12) członka komisji rewizyjnej wszystkich regionalnych i krajowych jednostek organizacyjnych Związku.
2. Przekazanie ankiety osobowej kandydata, wypełnionej czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym i podpisanej, do odpowiedniej komisji mandatowo-wyborczej jest niezbędnym warunkiem do wpisania jego nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru przez – odpowiednio – regionalną komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą.
3. Spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2, jest też potwierdzenie przez regionalną komisję wyborczą bądź Krajową Komisję Wyborczą, że kandydat wypełnił ankietę i jest ona w zasobach regionalnej komisji wyborczej lub Krajowej Komisji Wyborczej.
4. Regionalna komisja wyborcza ma obowiązek przekazać niezwłocznie do Krajowej Komisji Wyborczej ankiety osobowe kandydatów na jedną z funkcji wymienionych w ust. 1. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1. W takim przypadku odpowiednio – regionalna komisja wyborcza lub Krajowa Komisja Wyborcza potwierdza, o czym mowa w ust. 3, że kandydat spełnił warunki opisane w ust. 2.
5. Wzór ankiety osobowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Jednocześnie Komisja Krajowa anuluje uchwałę KK nr 65/2001 z dnia 18.09.2001 r.
 
 
Klucz wyborczy
Uchwała nr 14/2009 ZRG w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2010–2014
Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu uchwala poniższe zasady wyborcze obowiązujące w Regionie Gdańskim:
1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 110 członków.
a) delegaci są wybierani według następującego klucza:
b) od 110 do 220 członków – 1 delegat,
c) od 221 do 440 członków – 2 delegatów,
d) od 441 do 660 członków – 3 delegatów,
e) i dalej na każde rozpoczęte 220 członków 1 delegat.
2. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów w okręgach łączonych wybiera się wg klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku (do 15 członków – 1 elektor, od 16 do 30 członków – 2 elektorów itd.).
3. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów na zebrania w okręgach łączonych upływa z dniem 1 marca  2010 r.
4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu upływa z dniem 15 kwietnia 2010 r.
5. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe i międzyzakładowe liczące 110 i więcej członków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze delegatów na WZD Regionu.
6. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe liczące mniej niż 110 członków powinny utworzyć okręgi łączone. Przy tworzeniu łączonych okręgów wyborczych zaleca się stosowanie poniższych zasad:
a) w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te organizacje które dokonały wyboru i rejestracji elektorów,
b) okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2-mandatowym (obejmować co najmniej 221 członków),
c) okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,
d) okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu (miasta, oddziału).
7. Komisje oddziałowe (wydziałowe) rejestrowane w regionie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.
Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje powinny zgłosić do dnia 15 lutego 2010 r. do RKW celem zatwierdzenia.
Po upływie tego terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów. Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów, nie zostaną uwzględnione w tworzeniu okręgów łączonych.
Nadzór nad przebiegiem wyborów w Regionie Gdańskim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).
Jednocześnie ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK nr 11/09  ws. ankiet osobowych.
Kalendarz wyborczy
Uchwała KK nr 2/09 ws. kalendarza wyborczego
na kadencję 2010–2014
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.
§1
1. W terminie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. odbywają się wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbyć się we wcześniejszym terminie. W takim przypadku wcześniejszy termin wyborów musi być uzgodniony z właściwą regionalną komisją wyborczą.
2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. odbywają się wybory:
1) władz regionów;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 odbywają się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.
5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2010 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekretariatów branżowych;
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
6. W terminie do 31 października 2010 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
§ 2
1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.
2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.
3. Dokładny termin sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów określi Komisja Krajowa.
 
Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów
Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów przeprowadza komisja zakładowa lub zakładowa komisja wyborcza w oparciu o Ordynację Wyborczą.
Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym. Komisja zakładowa określa klucz liczbowy, według którego wylicza się liczbę przypadających dla danego okręgu wyborczego miejsc mandatowych (np. na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata). Wyboru delegatów na zakładowe zebranie delegatów można dokonać poza zebraniem (z urną). Decyzję o tej formie wyborów podejmuje odpowiednia komisja zakładowa. O terminie zebrania wyborczego członkowie lub delegaci danej organizacji powinni być powiadomieni nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
(Ordynacja Wyborcza § 5. § 51 pkt 2)
Porządek posiedzeń wyborczych
Zakładowe zebranie członków tworzą wszyscy członkowie danej organizacji zakładowej, natomiast zakładowe zebranie delegatów tworzą delegaci wybrani w okręgach wyborczych. Liczbą osób uprawnionych do głosowania na zebraniu jest liczba wszystkich członków lub wybranych w okręgach wyborczych delegatów (bez uwzględnienia nieobsadzonych mandatów).
(Ordynacja Wyborcza § 8)
 
Aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć co najmniej połowa osób uprawnionych.
(Statut § 50 pkt 2 ust. 6)
Zakładowe zebranie członków lub delegatów podczas posiedzenia wyborczego wybiera w głosowaniu tajnym odpowiednio według kolejności:
1. przewodniczącego komisji zakładowej
2. członków komisji zakładowej
3. członków zakładowej komisji rewizyjnej.
 
Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością. Oznacza to, że niedokonanie wyboru przewodniczącego komisji zakładowej uniemożliwia dokonanie pozostałych wyborów, a brak wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków komisji zakładowej uniemożliwia wybór zakładowej komisji rewizyjnej.
Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, a wybrana została ponad połowa członków komisji zakładowej lub rewizyjnej, to pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone. W takim przypadku wybrana komisja liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych (co najmniej połowa). Uzupełnienie składu następuje poprzez otwarcie nowej listy na tym zebraniu lub w późniejszym terminie.
 
Ponadto wybiera się:
 • delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub
 • elektorów – jeżeli dana organizacja zakładowa nie stanowi samodzielnego okręgu wyborczego
 • delegatów na walne zabranie delegatów sekcji branżowej lub kongresu sekretariatu (wg zasad określonych przez radę sekcji lub sekretariatu).
Wybory na powyższe funkcje mogą być prowadzone równolegle z wyborami na funkcje wymienione w punktach 1, 2 i 3.
Zakładowe zebranie członków lub delegatów może tworzyć listy rezerwowe na funkcje związkowe, z wyjątkiem funkcji przewodniczącego komisji zakładowej.
(Ordynacja Wyborcza § 9, § 34)
 
Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący komisji zakładowej lub wyznaczony przez komisję jej członek, proponując porządek posiedzenia, który podlega zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania. Głosowanie nad porządkiem obrad jest jawne i zapada zwykłą większością głosów. Zakładowe zebranie członków lub delegatów wybiera przewodniczącego zebrania, protokolantów, członków komisji skrutacyjnej oraz członków innych komisji, zgodnie z regulaminem zebrania. Kandydatury na członków komisji skrutacyjnej, przewodniczącego zebrania i protokolantów zgłaszają osoby uprawnione do głosowania.
Przewodniczący zebrania nie musi być członkiem danej organizacji zakładowej, lecz musi być członkiem Związku, do jego zadań należy udzielanie i odbieranie głosu, czuwanie nad przebiegiem posiedzenia oraz jego zgodnością z prawem związkowym, a także regulaminem obrad.
Protokolanci i członkowie komisji skrutacyjnej nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że członkowie komisji skrutacyjnej muszą być członkami Związku. Zadaniem protokolantów jest sporządzenie protokołu z przebiegu posiedzenia. Protokół taki winien być podpisany przez protokolantów oraz przewodniczącego zebrania.
(Ordynacja Wyborcza § 10, § 11, § 12)
 
Do zadań komisji skrutacyjnej (co najmniej 3 osoby) należy:
 • stwierdzenie prawomocności zebrania (tzn. ustalenie, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania)
 • rejestrowanie kandydatów na listach wyborczych
 • przygotowanie oraz wydawanie kart do głosowania
 • zebranie głosów do urn wyborczych
 • ustalenie i podanie wyników głosowania
 • sporządzenie protokołów z głosowań
 • zabezpieczenie kart do głosowania.
(Ordynacja Wyborcza § 13)
 
Do władz Związku nie mogą kandydować członkowie komisji skrutacyjnej, chyba że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. W ich miejsce dokonuje się wyboru nowych członków komisji skrutacyjnej.
Kandydatury zgłasza się na posiedzeniu wyborczym lub pisemnie do komisji zakładowej (komisji wyborczej – jeżeli taką powołano). Zgłoszenie pisemne musi zawierać dane osobowe kandydata, podpis zgłaszającego członka Związku oraz zgodę kandydata na kandydowanie na określoną funkcję. Przed przystąpieniem do głosowania walne zebranie ustala liczbę miejsc mandatowych na poszczególne funkcje oraz liczbę tur głosowań.
Po zakończeniu zgłaszania kandydatur na posiedzeniu wyborczym przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej objaśnia zebranym sposób głosowania (przedmiot, tryb i technikę) oraz ustala, czy kandydaci spełniają warunki formalne, aby móc kandydować. Komisja skrutacyjna wydaje osobom uprawnionym karty do głosowania, odnotowując ten fakt na liście obecności, karcie do głosowań tajnych lub w protokole i zarządza głosowanie. Wszystkie głosowania na funkcje związkowe odbywają się w sposób tajny.
 
Nieprawidłowo wypełnioną kartę przed wrzuceniem do urny oraz przed zakończeniem głosowania można wymienić na czystą. Fakt ten odnotowuje komisja skrutacyjna w protokole.
Głosowanie uznaje się za nieważne, gdy:
 
 • złamano zasadę tajności głosowania
 • liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych
 • ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania
 • liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kart do głosowania
 • liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest mniejsza niż połowa liczby członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.
Głosem nieważnym jest głos:
 • oddany na karcie nieprzeznaczonej do danego głosowania
 • niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy (np. uszkodzona karta do głosowania)
 • oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych.
Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych.
Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów (ponad połową oddanych głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci.
(Ordynacja Wyborcza § 21)
 
Jeżeli nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, to w następnych turach głosowań biorą udział tylko ci kandydaci, którzy brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani oraz uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W tym przypadku na jedno miejsce mandatowe nie może przypadać więcej niż dwóch kandydatów. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowania.
(Ordynacja Wyborcza § 23)
 
Walne zebranie może zdecydować o utworzeniu listy rezerwowej na poszczególne funkcje (oprócz funkcji przewodniczącego).
(Ordynacja Wyborcza § 25)
 
Wyboru członków komisji zakładowej lub rewizyjnej można dokonać z zastosowaniem list cząstkowych. Liczbę przypadających mandatów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku określa się proporcjonalnie do liczby członków Związku zrzeszonych w tych jednostkach.
(Ordynacja Wyborcza § 35)
 
Czynne prawo wyborcze oznacza, że dany członek Związku jest uprawniony do bezpośredniego wyboru członków władzy danej jednostki organizacyjnej Związku, a także ma prawo być wybieranym.
 
Bierne prawo wyborcze oznacza, że członek Związku nie może wybierać, natomiast może być wybierany na funkcje związkowe, jeżeli posiada co najmniej sześciomiesięczny staż związkowy (wymóg sześciomiesięcznego stażu związkowego nie dotyczy nowo powstałej organizacji związkowej). Zgłoszenie pisemne kandydata, korzystającego z biernego prawa wyborczego, musi być poparte przez co najmniej 25 procent uprawnionych do głosowania.
(Ordynacja Wyborcza § 16)
Zastrzeżenia odnośnie wyborów na szczeblu zakładowym kieruje się do regionalnej komisji wyborczej nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.
(Ordynacja Wyborcza § 29)
 

Wybory poza zebraniem (z urną). Zarząd regionu lub regionalna komisja wyborcza może wydać zgodę na przeprowadzenie wyborów w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku poza zebraniem członków lub delegatów, jeżeli specyfika danego zakładu pracy uniemożliwia zwołanie zakładowego zebrania członków lub delegatów (np. praca zmianowa). Wybory bez wymaganej zgody są nieważne. Liczbę członków komisji zakładowej oraz zakładowej komisji rewizyjnej ustala się poprzez referendum. Liczbę członków komisji zakładowej oraz zakładowej komisji rewizyjnej proponuje ustępująca komisja zakładowa. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej połowa członków organizacji zakładowej. Wynik ustala się zwykłą większością głosów.
Do przeprowadzenia wyborów z urną wymagane jest powołanie komisji wyborczej (nie mniej niż 3 osoby). Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja zakładowa.
(Ordynacja wyborcza § 51, § 54)
 
Do zadań komisji wyborczej podczas wyborów poza zebraniem należy:
 • poinformowanie wszystkich członków danej jednostki organizacyjnej Związku o przeprowadzanych wyborach, zasadach wyborczych oraz kalendarium wyborczym
 • zbieranie pisemnych zgłoszeń kandydatów na poszczególne funkcje we władzy wykonawczej i kontrolnej oraz na elektorów, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, sekcji lub sekretariatu branżowego (kandydaci na delegatów regionu, sekcji lub sekretariatu są zobowiązani złożyć wypełnioną ankietę osobową). Kandydując na więcej niż jedną funkcję związkową nie musi się ponownie wypełniać ankiety – dotyczy to także kandydowania podczas kolejnych zebrań wyborczych na inne funkcje związkowe. W tych przypadkach odpowiednio RKW lub KKW potwierdza, że ankieta kandydata jest w ich zbiorach. Zgodnie z Uchwałą KK nr 29/09 dotyczącą zmian w ordynacji wyborczej kandydaci na elektorów nie wypełniają ankiety osobowej. Zgłaszanie kandydatów na poszczególne funkcje trwa co najmniej 7 dni od dnia poinformowania członków Związku o wyborach. Zgłoszenia muszą zawierać dane osobowe kandydata, funkcję związkową na którą jest zgłaszany, podpis zgłaszającego oraz zgodę kandydata na kandydowanie.
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów na poszczególne funkcje co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wyborów
 • sporządzenie kart do głosowania (kolejność nazwisk na kartach umieszczana jest alfabetycznie)
 • przygotowanie urny wyborczej, którą należy komisyjnie zaplombować
 • sporządzenie listy osób uprawnionych do głosowania, wyznaczenie godzin i miejsca wystawienia urny wyborczej,
 • przy wystawionej urnie musi być przez cały czas co najmniej 2 członków komisji skrutacyjnej (komisję skrutacyjną wybiera komisja wyborcza – w skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić członkowie komisji wyborczej).
(Ordynacja wyborcza § 57, § 58)
 
Zasady i tryb głosowania są takie same jak przy wyborach na zebraniu wyborczym 
Wybory poza zebraniem można przeprowadzić metodą umożliwiającą przeprowadzenie odpowiednich głosowań na jednej kartce. Warunkiem takiego głosowania jest oświadczenie kandydatów na poszczególne funkcje, że w przypadku nieuzyskania mandatu na funkcję, o którą się ubiegają, nie zamierzają kandydować na inne funkcje we władzach tej organizacji. Jeśli wybory prowadzone tą metodą nie dadzą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić następną turę głosowania.
(Ordynacja wyborcza § 69)
 
Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza zabezpiecza sporządzone przez siebie protokoły, a także protokoły komisji skrutacyjnej, listę uprawnionych do głosowania wraz z podpisami, kartki wyborcze oraz kopie ogłoszeń wyborczych z tablic informacyjnych. Komisja wyborcza jest zobowiązana poinformować członków Związku o wynikach wyborów oraz przekazać dokumenty wyborcze do regionalnej komisji wyborczej.
(Ordynacja wyborcza § 70, § 71)
 
 
Dokumenty wyborcze
Dokumenty, które komisja wyborcza (lub komisja zakładowa) jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć do regionalnej komisji wyborczej:
 • protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego
 • protokoły komisji skrutacyjnej z poszczególnych głosowań w trakcie wyborów władz danej jednostki
 • protokoły z wyboru elektorów lub delegatów (zgodnie z Uchwałą nr 14/2009 Zarządu Regionu Gdańskiego w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kad. 20102014)
 • wypełnione ankiety osobowe (dot. delegatów na WZD oraz do struktur branżowych)
 • listę obecności z zebrania wyborczego,
 • uchwałę zgłaszającą organizację do branżowej jednostki organizacyjnej Związku – zgodnie z Uchwałą nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami (lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie w poprzednim okresie),

a także:

 • protokoły z wyborów przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych – potwierdzonych przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą. Wymóg ten obowiązuje tylko w przypadku podjęcia przez zakładowe zebranie członków lub delegatów uchwały, na podstawie postanowień § 35 ust. 5 pkt 2 Statutu, o wejściu w skład komisji zakładowej przewodniczących komisji wydziałowych, oddziałowych, kół lub innych niższych jednostek organizacyjnych.
 
Wszystkie dokumenty wyborcze są zatwierdzane przez regionalną komisję wyborczą.
Regionalna komisja wyborcza może uznać za nieważne wybory władz związkowych oraz delegatów do władzy stanowiącej regionu lub branżowej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza gdy podstawowa jednostka organizacyjna Związku nie przeprowadziła tych wyborów w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym uchwalonym przez Komisję Krajową.
Kopie wszystkich otrzymanych ankiet osobowych RKW niezwłocznie przekazuje do Krajowej Komisji Wyborczej.
RKW przekazuje także właściwej regionalnej branżowej jednostce organizacyjnej protokół ważności wyboru delegatów na WZD regionalnej sekcji lub kongresu regionalnego sekretariatu (jeżeli wybrani zostali delegaci do jej władzy stanowiącej) oraz uchwałę o przystąpieniu do branżowej jednostki organizacyjnej Związku lub kopię uchwały przyjętej w tej sprawie w poprzednim okresie.
 
Kadencja władz związkowych
Początkiem kadencji władzy wykonawczej i kontrolnej jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Władza wykonawcza i władza kontrolna podczas pierwszego posiedzenia powinny się ukonstytuować, czyli dokonać podziału funkcji (podejmując stosowną uchwałę). Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji.
Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.
 
Katarzyna Sak
Roman Stegart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę