Przegląd projektów w roku 2011 dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich

 

Propozycje Działu Projektów Europejskich dotyczące konkursów na nowe projekty.

 

 

 

Organ organizujący konkurs

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nazwa

„Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych”

Typy projektów

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje, stowarzyszenie oraz izby gospodarcze.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską.

Finansowanie

Wkład własny oferenta stanowi co najmniej 20 proc. wartości kosztu kwalifikowanego

Termin konkursu

Do 21 lutego 2011

Organ organizujący konkurs

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Typy projektu

Projekty z następujących obszarów tematycznych:

 

Wydarzenia artystyczne

1.       priorytet – Muzyka

2.       priorytet – Teatr i taniec

3.       priorytet – Sztuki wizualne

4.       priorytet – Literatura

5.       priorytet – Czasopisma

6.       priorytet – Film

7.       priorytet – Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

 

Edukacja kulturalna

Dziedzictwo kulturowe

1.       priorytet – Ochrona zabytków

2.       priorytet – Wspieranie działań muzealnych

3.       priorytet – Kultura ludowa

4.       priorytet – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

5.       priorytet – Ochrona zabytków archeologicznych

Infrastruktura kultury

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozwój szkolnictwa artystycznego

1.       priorytet – Edukacja artystyczna

2.       priorytet – Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

Termin konkursu

Nabory listopad 2010/marzec 2011

 

 

 

Organ organizujący konkurs

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury

Nazwa

Program Uczenie się przez całe życie

Finansowanie

Program szacuje się na 1,065 mln euro

Wnioskodawca

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących państw:

27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

 państwa EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria,

kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja.

Z wielostronnych projektów i sieci w ramach programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz kluczowych działań w ramach programu międzysektorowego mogą również korzystać partnerzy z państw trzecich, którzy nie uczestniczą jeszcze w programie.

Termin konkursu

Konkursy organizowane 2-3 razy do roku

 

 

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach priorytetów regionalnych

 

 

Priorytet V.

Dobre rządzenie

Działanie 5.4

Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2

Rozwój dialogu społecznego

Typ projektu

Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych

Cele

Celem Działania, w ramach którego ogłoszony zostanie konkurs jest wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora, w tym też wspieranie potencjału i tworzenie nowych podmiotów świadczących usługi szkoleniowo-doradcze dla innych organizacji pozarządowych. Realizacja projektu przez podmioty posiadające odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego przyczyni się do podniesienia jakości oferowanego przez nie  wsparcia.

W ramach projektu zakłada się realizację co najmniej dwóch z działań deficytowych do których należy zaliczyć:

wsparcie w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, w tym szczególnie zarządzania finansowego i zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego;

długofalowe i zindywidualizowane doradztwo dla organizacji;

wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych członków oraz aktywizowania osób obecnie będących członkami organizacji pozarządowych;

 nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z samorządem, sektorem prywatnym i innymi organizacjami pozarządowymi;

ułatwianie organizacjom pozarządowym dostępu do środków finansowych, wsparcie finansowe na zakup usług, wynikających ze zindywidualizowanych potrzeb podmiotu trzeciego sektora zidentyfikowanych w procesie udzielanego mu doradztwa;

wspieranie organizacji przy prowadzeniu działalności statutowej odpłatnej oraz planowaniu działalności gospodarczej,

 systematyczna działalność badawczo-analityczna, ukierunkowana m. in. na diagnozowanie potrzeb korzystających ze wsparcia klientów – organizacji pozarządowych;

wsparcie techniczne podmiotów trzeciego sektora m. in. poprzez udostępnianie lokalu i sprzętu biurowego do prowadzenia działań organizacji pozarządowej.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Finansowanie

Minimalna wartość projektu

200 000

Termin konkursu

Planowany na trzeci kwartał 2011

Priorytet V.

Dobre rządzenie

Działanie 5.4

Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2

Rozwój dialogu społecznego

Typ projektu

Wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną.

Cele

Celem Działania, w ramach którego ogłoszony zostanie konkurs, jest wspieranie organizacji w obszarze tworzenia i upowszechniania standardów działania, pozwalających na podnoszenie profesjonalizmu świadczonych usług, wdrażanie mechanizmów samoregulacji, standardów zarządzania oraz budowanie tożsamości środowiska poprzez określanie wspólnych wartości i standardów.

Projekt zakłada realizację co najmniej jednego z zadań:

 określenie i wdrożenie propozycji standardów działania, zarówno normatywnych, branżowych, jak i dotyczących zarządzania organizacjami;

 upowszechnianie i wdrażanie, wypracowanych  standardów;

     działania edukacyjne  przygotowujące osoby zarządzające w organizacji pozarządowej do wdrażania standardów w ramach trzeciego sektora poprzez uruchomienie programów edukacyjnych

Finansowanie

Maksymalna wartość projektu

1 000 000

Termin konkursu

Planowany na czwarty kwartał 2011

 

 

 

Priorytet V.

Dobre rządzenie

Działanie 5.5

Rozwój dialogu społecznego

Poddziałanie 5.5.2

Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

Typ projektu

1.    Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego.

2.    Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego.

3.    Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych.

Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie.

Cele

Wsparcie rozwoju dialogu społecznego oraz wzmocnienie jego uczestników na płaszczyźnie krajowej i europejskiej. Podnoszenie jakości dialogu społecznego wymaga różnorodnego wsparcia, służącego wzmacnianiu potencjału organizacji partnerskich oraz skutecznego budowania ich kompetencji, także eksperckich.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Finansowanie

Maksymalna wartość projektu

1 500 000

 

 

 

Priorytet

VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie

6.1

Poddziałanie

6.1.1

Typy projektów

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie

Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości

doskonalenia zawodowego w regionie.

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz

nabywania kompetencji kluczowych.

Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących

form wsparcia:

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

staże/praktyki zawodowe,

szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

subsydiowane zatrudnienia.

Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez

zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.

Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna).

Dla kogo

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) i/lub podmiotów z obszaru województwa pomorskiego.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jednego prowadzącego do dostarczenia/podwyższenia/zmiany kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem (np. IPD + szkolenie; doradztwo zawodowe + pośrednictwo pracy+ szkolenie+/lub staż/praktykę zawodową).

Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji projektu przez co najmniej 45% jego uczestników.

W przypadku, gdy grupę docelową projektu stanowią:

- osoby w wieku 15-24 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 40%;

- osoby w wieku 50-64 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 35%;

- osoby niepełnosprawne – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 30%;

- osoby długotrwale bezrobotne – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 30%

Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), które ukończyły 50 rok życia, w tym co najmniej 10% stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej (nie dotyczy projektów skierowanych w 100% do osób niepełnosprawnych).

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne). W przypadku uwzględnienia w projekcie instrumentu cross-financingu powinien on zostać przeznaczony na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia i zwiększających jego kompleksowość.

Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji projektu

przez co najmniej 30% jego uczestników.

Cele

Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich oraz oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Finansowanie

6 818 800 PLN

4 000 000 PLN

Termin konkursu

2 kwartał 2011

3 kwartał 2011

Priorytet

VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie

6.1

Poddziałanie

6.1.2

Typy projektów

Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in.

poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

__MCE_ITEM__- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m. in.

poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,

__MCE_ITEM__- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich

i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Cele

W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesami spowolnienia gospodarczego, które dotknęło Polskę, jak również inne kraje europejskie istnieje konieczność wspierania publicznych służb zatrudnienia w zakresie odpowiadania na bieżące wyzwania i problemy rynku pracy.

W województwie pomorskim do tego typu problemów należy w szczególności niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia.

Obsługa i wspieranie wymienionych kategorii osób, mających często specyficzne problemy i trudności

na rynku pracy wymaga dodatkowego przygotowania i zwiększonego zaangażowania kadr publicznych służb zatrudnienia.

Dla kogo

Wkład własny Beneficjenta wynosi 15% i pochodzi ze środków budżetu właściwej jednostki

samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub ze środków Funduszu Pracy.

W ramach projektu zakłada się rozwijanie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi

i wspierania osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia.

Ramy czasowe

Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Finansowanie

5 683 609,78 PLN

Termin konkursu

4 kwartał 2011

Priorytet

VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie

6.3

Poddziałanie

6.3.1

Typy projektów

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)

rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich

Cele

Zagwarantowanie, iż działania projektowe będą wspomagały aktywizację zawodową oraz

oddziaływały na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Istota inicjatywy lokalnej wymaga udzielania wsparcia wynikającego z realnej i właściwie zidentyfikowanej potrzeby społeczności lokalnej.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 6.3)

z obszaru województwa pomorskiego.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie

województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu

oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Projekt realizowany jest:

przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności)

lub

w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi siedzibę lub wyodrębnioną

formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu

rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności).

W ramach projektu 100% uczestników jest objęta Indywidualnym Planem Działania.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.

Finansowanie

2 500 000 PLN

Termin konkursu

4 kwartał 2011

Priorytet

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie

7.2

Poddziałanie

7.2.1

Typy projektów

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej

działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej

kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej

rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy)

rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy

rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby

niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie

promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej

i społecznej.

Cele

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla

Poddziałania 7.2.1) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się,

pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów

Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na

obszarze województwa pomorskiego).

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na

terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu

z kadrą projektu.

Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%.

Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Finansowanie

15 000 000 PLN

5 000 000 PLN

Termin konkursu

2 kwartał 2011

2 kwartał

Priorytet

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie

7.3

Poddziałanie

7.3.1

Typy projektów

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych

rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Cele

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Udzielanie wsparcia wynikającego z realnej i właściwie zidentyfikowanej potrzeby społeczności lokalnej.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 7.3) z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).

Projekt realizowany jest:

- przez Projektodawcę posiadającego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie objętym realizacją projektu

lub

- w partnerstwie z podmiotem/podmiotami posiadającymi siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie objętym realizacją projektu.

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.

Finansowanie

3 000 000 PLN

Termin konkursu

3 kwartał 2011

Priorytet

VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Projekty Innowacyjne

Typy projektów

Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji

społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagroŜonych

wykluczeniem społecznym.

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Finansowanie

6 000 000 PLN

Termin konkursu

2 kwartał 2011

 

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki”

Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1

 

LP.

1

Typy projektów

A

Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr

zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania,

identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych

form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania

w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

B

Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie

ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości

2

Cele

Rozwój zasobów ludzkich w regionie oraz oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Wsparcie gwarantujące rozwój kluczowych i najbardziej perspektywicznych branż gospodarki województwa pomorskiego.

3

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

4

Finansowanie

Planowana alokacja

20 000 000

5

Termin konkursu

Planowany na pierwszy kwartał 2011

 

 

Poddziałanie 8.1.2

 

 

LP.

1

Typy projektów

A

Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji

pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim.

B

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŻonych zwolnieniem

z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących

procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdraŻania programów typu

outplacement, obejmujących łącznie:

- szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

a takŻe wybrane działania spośród następujących:

- pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyŻej 50 km od miejsca zamieszkania),

- pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla

osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem

niŻszym niŻ u dotychczasowego pracodawcy),

- staŻe i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

- wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez

zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŻliwiające uzyskanie

wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŻenia i prowadzenia działalności

gospodarczej,

ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości

40 tys. PLN na osobę,

iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia

zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe

wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyŻszej niŻ

równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia

dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu

dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego

projektu).

C

Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia

nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze

odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

D

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności

przedsiębiorstwa.

2

Cele

Rozwój zasobów ludzkich w regionie oraz oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.

Wsparcie gwarantujące rozwój kluczowych i najbardziej perspektywicznych branż gospodarki województwa pomorskiego.

3

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

4

Finansowanie

Planowana alokacja 15 000 000

5

Termin konkursu

Planowany na drugi kwartał 2011

 

 

VIII Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym

 

 

LP.

1. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity

1

Cel

Poprawa adaptacyjności pracowników i firm w Regionie

2

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

3

Finansowanie

100% – dofinansowania

środki finansowe na konkurs to 10 mln PLZ

4

Wnioskodawca

Związek zawodowy, związek pracodawców

Preferowane Partnerstwo

5

Partner

Związek zawodowy, związek pracodawców

6

Termin konkursu

Planowany na drugi kwartał 2011r

 

 

IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

 

 

LP.

1. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity

1

Cel

Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach

2

                             Typy Projektów

1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji).

3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na:

- monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy

- podwyższanie, jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację.

3

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

4

Finansowanie

100% – dofinansowania

środki finansowe na konkurs to 21 mln PLZ

5

Wnioskodawca

Związek zawodowy, związek pracodawców

Preferowane Partnerstwo

6

Partner

Związek zawodowy, związek pracodawców

7

Termin konkursu

Planowany na drugi kwartał 2011r

 

 

IX PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE WDRAŻANE W TRYBIE KONKURSOWYM

 

 

LP.

Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

1

Cel

Poprawa efektywności systemu kształcenia przez całe życie w regionie pomorskim

2

Ramy czasowe

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

3

Finansowanie

100% – dofinansowania

środki finansowe na konkurs to 5 mln PLZ

4

Wnioskodawca

Związek zawodowy, związek pracodawców, placówki kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego

Preferowane Partnerstwo

5

Partner

Związek zawodowy, związek pracodawców, placówki kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego

6

Termin konkursu

Planowany na trzeci kwartał 2011r

Download PDF
Powrót Drukuj stronę