Regulamin

  fund_stypendialny_fund_pracy

 

 
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania „Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.


I. Postanowienia ogólne

 

1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie „Fundusz Stypendialny imienia NSZZ Solidarność”, zwany dalej Funduszem.

 

2. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z województwa pomorskiego, w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów.

 

3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

 

4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.

 

5. Decyzje o podziale i przyznaniu stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje Kapituły są ostateczne.

 

6. Środki finansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.

 

7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na koncie Fundacji 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000

z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

 

8. Biuro Funduszu znajduje się: Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel/faks: 058 305 71 72, e-mail: oswiata@www.solidarnosc.gda.pl.

 

 

II. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania stypendiów

 

1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, z zastrzeżeniem pkt. II ustęp 5).

 

2. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego stałym miejscem zamieszkania jest województwo pomorskie.

 

3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.

 

4. Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą miały osiągnięte wyniki nauczania (średnia ocen powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

 

5. W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane od II klasy szkoły gimnazjalnej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,75).

 

 

III. Procedura ubiegania się i zasady realizacji przyznanych stypendiów

 

1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium musi wypełnić wniosek (ankietę). Nie będą rozpatrywane wnioski wypełnione niezgodnie z załączonym wzorem.

 

2. Do wniosku należy dołączyć:

• potwierdzoną kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym

• potwierdzenia osiągnięć – kserokopie zaświadczeń, dyplomów itp.

• dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny

 

2. Rekomendacje.

 

3. Wniosek o stypendium, może złożyć:

• rodzic lub opiekun prawny

• wychowawca klasy

• uczeń pełnoletni

 

4. Wypełniony wniosek (ankietę) wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do dnia 20 lipca danego roku.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Stypendia będą przyznawane podczas kolejnych obchodów rocznic Sierpnia ’80.

 

2. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszyscy darczyńcy.

 

 

V. Załączniki:

 

1. Wniosek – ankietę o przyznanie Stypendium NSZZ „Solidarność” (format MS Word)

2. Blankiet wpłaty na Fundusz Stpendialny (format MS Word)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę