„Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych”

fund_stypendialny_fund_pracy

 

 

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” –  IX edycja

 

Za nami rozstrzygniecie dziewiątej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności powołanej Pomorskiej Fundacji „Edukacja i Praca”.

Inicjatorem powstania Funduszu oraz jego obsługa należy głównie do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznano 362 stypendia (38 w 2011 roku). Co roku po 2 stypendia są przeznaczone dodatkowo dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Ofiar Grudnia 1970.

Stypendia wynoszą od 600 do 1.200 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) brutto (w tym ok. 20% wynika ze zwrotu podatku).

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci – szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami. Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”.

Główne kryteria to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia ocen min. 4,50 i min. dobra ocena z zachowania, trudna sytuacja finansowa rodziny. Potrzebna jest też rekomendacja wychowawcy klasy.

Wnioski stypendialne składa się do końca lipca danego roku, wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia ’80.

Wpłat środków finansowych na Fundusz mogą dokonywać m. in. organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne, ew. też uczestnicząc w corocznym koncercie charytatywnym (wykaz darczyńców w załączeniu).

Za Kapitułę Funduszu:

Krystyna Bojahr,

Stefan Gawroński,

Wojciech Książek (przewodniczący)

 

 „Regulamin” Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”, z prośbą o wpłaty. Są one gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

 

 

Fundusz Stypendialny po nowemu

 

Ubóstwo jest jedną z barier ograniczających szanse rozwoju edukacyjnego młodzieży. Bariera finansowa wpływa negatywnie na proces edukacyjny, zaburza relacje w grupie rówieśniczej  uniemożliwia rozwój talentów.

W 2009 roku Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe powołały Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, której celem jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej grup dyskryminowanych: młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób starszych na pomorskim rynku pracy oraz wsparcie osób bezrobotnych, pracowników zagrożonych utratą pracy w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także z innych przyczyn. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy będzie działać głównie w obszarach wspierania edukacji i pracy, w tym także stypendiów dla młodzieży, szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników oraz pośrednictwa pracy i monitorowania rynku pracy.

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. W grudniu 2010 roku przekazano go do prowadzenia Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Podobnie jak w poprzednich latach stypendia otrzymają uczniowie trójmiejskich szkół oraz z małych miejscowościach woj. pomorskiego. Środki finansowe pochodzą z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, a także zapisów i dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych, ze zbiórek publicznych. Fundusz Stypendialny nadal będzie służył wspieraniu zdolnej, niezamożnej i zaangażowanej społecznie młodzieży oraz wspierał rodziny w stworzeniu jak najlepszej oferty edukacyjnej. Biuro funduszu znajduje się przy Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel/faks: 58 305 71 72,

e-mail: oswiata@www.solidarnosc.gda.pl. Nowy regulamin wraz z ankietą będzie wkrótce dostępny na witrynie internetowej Zarządu Regionu oraz w biurze funduszu.

 

 

Apel ws. Funduszu Stypendialnego 

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność zwraca się do struktur NSZZ „Solidarność” w regionie gdańskim o włączenie się w:

I. zbieranie środków finansowych na ten cel i przekazywanie ich na konto wskazane w „Regulaminie” – najlepiej przed 31 lipca br.

II. wskazywanie i pomoc młodym ludziom, którzy – z uwagi na uzdolnienia a zarazem trudną sytuację materialną – powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę