Biznesplan

Od kilku miesięcy jestem bezrobotny, Powiatowy Urząd Pracy zaoferował mi pomoc (także finansową) w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej, co wiąże się z koniecznością sporządzenia biznesplanu. Jak powinien wyglądać poprawnie skonstruowany biznesplan?

Biznesplan jest sformalizowanym dokumentem i w zależności od przeznaczenia sporządzany jest zgodnie z określoną strukturą. Jego budowa zależy więc od tego w jakim celu jest on tworzony. Ważne jest aby był przejrzysty i spójny ponieważ ułatwia proces wdrażania przedsięwzięcia. Poprawnie sporządzony dokument pomaga w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, a gdy już ją rozpoczniemy jest jak drogowskaz, wyznacza cele i określa w czasie ich realizację. Jest także konieczny gdy ubiegamy się o dodatkowe, zewnętrzne finansowania.

Biznesplan jest metodą dzięki, której można szczegółowo zaplanować działania oraz przewidzieć czy i kiedy osiągniemy zysk. Łatwiej także dostrzeżemy potrzebę zmiany strategii jeszcze przed rozpoczęciem działalności firmy.

Przykładowe podmioty, do których kierujemy biznesplan:

  1. Powiatowy Urząd Pracy
  2. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  3. Banki i instytucje finansowe
  4. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przy przygotowaniu biznesplanu możemy wyróżnić 4 podstawowe etapy:

  1. Ustalenie celu lub zbioru celów: czyli ustalenie tego co jest niezbędne dla naszej firmy. Zidentyfikowanie priorytetów i konkretyzacja zamierzeń pozwala na skuteczne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
  2. Ustalenie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.
  3. Określenie tego co sprzyja i co przeszkadza osiąganiu celów (analizujemy środowisko wewnętrzne i otoczenie zarówno pod kątem szans i zagrożeń.
  4. Opracowanie działań zmierzających do osiągnięcia ustalonych celów (dobrze jest opracować kilka możliwości prowadzących do osiągnięcia zaplanowanego wyniku aby z wielu możliwości osiągnięcia celów wybrać najlepszą).

Pamiętajmy także o tym, że: dokument powinien być schludny, zwięzły i wiarygodny. Musi mieć spis treści. Dobrze gdy zawiera zdjęcia, diagramy, i wykresy. Powinien być napisany językiem zrozumiałym. Należy unikać języka specyficznego dla branż. Dokument powinien być podpisany przez właściciela

 

Elementy biznes planu

Niezależnie od przeznaczenia biznesplan powinien zawierać następujące elementy:

I. Streszczenie kierownicze:
1.Cel napisania business planu;
2.Określenie potrzeb finansowych oraz spodziewane dochody i terminy ich uzyskania;
3.Opis produktu i rynku;
4.Doświadczenia w kierowaniu podobnymi projektami.

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa:
1. Podstawowe dane oraz historia rozwoju przedsiębiorstwa; jego stan prawny oraz stan własnościowy
2. Misja przedsiębiorstwa oraz jego cele
3. Ocena możliwości wewnętrznych przedsiębiorstwa – jego mocnych i słabych stron oraz ocena otoczenia przedsiębiorstwa – zagrożeń i bodźców rozwojowych (analiza SWOT)
4. Branża podstawowa
5. Branże dodatkowe
6. Organizacja przedsiębiorstwa
7. Kierowanie w przedsiębiorstwie
8. Zatrudnienie;
9. Kadry
10. Kultura przedsiębiorstwa
11. Majątek przedsiębiorstwa
12. Osoby współpracujące z przedsiębiorstwem oraz informacje o przedsiębiorstwie

III. Plan produkcji:
1.Opis produktu / usług
2.Opis procedury przygotowania produktu / wykonywania usług
3.Zaopatrzenie – źródła
4.Proces przygotowania produkcji – opis
5.Ocena produktów / usług świadczonych przez konkurencję

IV. Plan marketingowy:
1.Rynkowa ocena produktu
2.System sprzedaży
3.Plan promocji i reklamy
4.Badania marketingowe
5.Charakterystyka nabywców
6.Ocena aktualnego miejsca na rynku lub możliwości wejścia na rynek
7.Ocena działań marketingowych konkurencji
8.Wielkość rynku
9.Perspektywy rynku – ocena i prognozy

V. Plan finansowy:
1.Podstawowe wskaźniki finansowe
2.Perspektywy sprzedaży
3.Założenia planu finansowego
4.Rachunek wyników
5.Cash flow (zestawienie przepływów pieniężnych)
6.Bilans
7.Obsługa kredytu
8.Próg rentowności, wskaźnik sprzedaży, kosztów, kapitału (wskaźniki finansowe)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę