V kadencja ZRG (1998-2002)

V Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ„Solidarność” odbywało się od 9 do 10 czerwca 1998 r.

Podjęto m. im. uchwałę potwierdzającą „potrzebę ścisłej współpracy z Ruchem Społecznym AWS i zachęcania członków i sympatyków »Solidarności« do włączenia się w budowę Ruchu, który przejmie stopniowo zadania polityczne Związku”.

Delegaci V WZD RG zwrócili się do parlamentarzystów AWS o ustawową realizację prorodzinnej polityki podatkowej oraz do Komisji Krajowej z prośbą o interwencję w Ministerstwie Finansów dotyczącą zwolnienia komisji zakładowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z obowiązku wypełniania skomplikowanych sprawozdań skarbowych (tzw. CIT-ów).

V WZD zwróciło się także do parlamentarzystów AWS o wypełnienie obietnic przedwyborczych i „spowodowanie właściwego finansowania oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki”.

Zaapelowano także do rządu w sprawie autostrady A-1, wychodzącej bezpośrednio z portów, albowiem: „Bez nowoczesnych połączeń komunikacyjnych rozwój portów i regionu gdańskiego jest niemożliwy”.

Inne uchwały V WZD dotyczyły m. in. podjęcia przez parlamentarzystów działań w sprawie zaliczenia okresu nauki w szkołach zawodowych do okresu zatrudnienia oraz działań zmierzających„…do stworzenia osłon socjalnych dla pracowników ochrony zdrowia, tracących miejsca pracy na skutek reform ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych”.

Zjazd ten ogłosił też stanowiska w sprawie stanu nadzoru nad warunkami pracy w Polsce (stwierdzono, że włączenie Państwowej Inspekcji Pracy w struktury administracji rządowej to próba osłabienia jej nadzoru, poinformowano też, że trwają prace nad nowelizacją ustawy z 1983 r. O społecznej inspekcji pracy).

W innym stanowisku stwierdzono, że „wszystkie soboty wolne od pracy są jednym z 21 historycznych postulatów naszego Związku, który nie doczekał się realizacji”. Zwrócono się do parlamentarzystów AWS o podjęcie inicjatyw ustawodawczych, zmierzających do wprowadzenia czterdziestogodzinnego dnia pracy.

V WZD zwróciło uwagę na„…katastrofalnie niskie nakłady w budżecie państwa na ochronę zdrowia mieszkańców województwa gdańskiego (ostatnie miejsce w wielkości środków kierowanych na ten cel)”. Domagano się wyrównania tego budżetu do wielkości porównywalnej z innymi województwami.

Delegaci V Walnego Zebrania wystosowali oświadczenie w sprawie toczącego się od ponad dwóch lat procesu sprawców zbrodni z Grudnia 1970 r. Wyrazili w nim oni swoje oburzenie, że w ciągu dwóch lat nie zdążono nawet doprowadzić do odczytania aktu oskarżenia. Oświadczenie głosiło m. in.:„Prominentni przedstawiciele komunistycznego reżimu pozostają bezkarni. Bezbronne ofiary i ich rodziny nie mogą liczyć nawet na symboliczne zadośćuczynienie. Sytuacja taka podważa zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

Zanotowano wystąpienia dwóch gości: księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego oraz Mariana Krzaklewskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski powiedział m. in.: „Chciałbym wyrazić słowa szacunku i wdzięczności za to wszystko, co Państwo drodzy robicie, za mądrość, za wyczucie sytuacji, za odpowiednie traktowanie realizmu politycznego, a równocześnie za to wszystko, co jest pozostawaniem w wierności dla ideałów »Solidarności«, która rodziła się na polskiej ziemi, w tamtych dramatycznych czasach totalitarnego systemu”. Ksiądz arcybiskup przypomniał także o spotkaniu NSZZ „Solidarność” z Ojcem Świętym, twierdząc, że to spotkanie ukierunkowało Związek, by podjął nie tylko czysto związkowe zadanie: „ale żeby poszerzył swoją odpowiedzialność za Ojczyznę”. Przewodniczący Marian Krzaklewski podziękował gdańskiej „Solidarności” „za te wielkie inspiracje, jakie stąd idą w kierunku całej Polski”. Mówił on: „To była ta wielka, pierwsza inspiracja nie tylko dla ludzi pracy, a dla całego narodu w walce o wolność w sierpniu 1980 r. Stąd w kierunku innych regionów Polski wędrują te inspiracje, które dotyczą określenia roli Związku w zmieniającej się sytuacji państwa demokratycznego, czyli stąd nie tylko „duch” idzie na całą Polskę, ale także światło »Solidarności». Za to Państwu szczególnie dziękuję”.

Prezydium Zarządu Regionu(1998-2002):

Janusz Śniadek – przewodniczący, Ryszard Dubiela – wiceprzewodniczący, skarbnik, Bogdan Olszewski – wiceprzewodniczący, Edward Szwajkiewicz – sekretarz, Stefan Gawroński, Sławomir Kalwasiński, Zbigniew Kowalczyk, Ryszard Sikorski, Dariusz Wasielewski.

Fot. Wikipedia

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę