IV kadencja ZRG (1995-1998)

IV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ„Solidarność” odbyło się w kwietniu i maju 1995 r.

Za jedno z naczelnych zadań uznano zmniejszenie bezrobocia w regionie, a w tym wspieranie działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, wspomaganie indywidualnej przedsiębiorczości, przeciwdziałanie pracy „na czarno” oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku. ZR zapowiedział też wspólne z władzami samorządowymi powołanie ośrodka przekwalifikowań, tworzenie klubów pracy i rozwijania związkowego pośrednictwa pracy.

Inwestycje związane z obchodami 1000-lecia Gdańska postrzegano tu jako szansę na zmniejszenie bezrobocia w regionie. Opowiedziano się też za jak najszybszym rozpoczęciem budowy autostrady A-1, łączącej północ i południe Europy. „Pozostawienie na uboczu szlaków transeuropejskich największych portów bałtyckich, ogromnego zaplecza przemysłowego – stoczni etc., może doprowadzić do degradacji regionu, wzrostu bezrobocia i zubożenia społeczeństwa”.

Domagano się zdecydowanie reformy służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

Za priorytetowe zadanie WZD uznało zwiększenie liczby członków przez promocję Związku, pozyskiwanie młodych i skuteczną obronę praw pracowniczych.

Za najważniejsze zaś ze spraw ogólnozwiązkowych uznano przygotowanie członków do wzięcia udziału w referendum konstytucyjnym oraz ochrona godnego poziomu życia rodzin.

Na mocy uchwały wnioskowano do Zjazdu Krajowego o przyznanie tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” księdzu prałatowi Hilaremu Jastakowi.

Podjęto także szereg innych uchwał, w tym uchwałę w sprawie zasiłków rodzinnych (wnioskowano o zajęcie się ich przywróceniem zasiłków), w sprawie zasiłków chorobowych (zaproponowano zgłoszenie do KK wniosku o spowodowanie powrotu do stuprocentowych zasiłków).

IV WZD zajęło stanowisko w sprawie ratyfikacji konkordatu („Milcząc z obawy przed posądzeniem o klerykalizm, padamy ofiarą dyktatu niewielkiej, ale krzykliwej grupy wojujących ateistów, narzucających nam swoją wizję Polski. Mamy odwagę i wolę przeciwstawić się dyskryminowaniu Kościoła Katolickiego i ludzi wierzących w Boga”), w sprawie wprowadzenia ustawowo maksymalnie 40-godzinnego tygodnia pracy, w sprawie emisji akcji oraz w sprawie rybołówstwa dalekomorskiego ( IV WZD zażądał od Rządu RP „…maksymalnego wspierania rybołówstwa dalekomorskiego na drodze dyplomatycznej”).

IV Walne Zebranie Delegatów wystosowało również apel do członków i struktur„Solidarności”, organizacji kombatanckich, intelektualistów i całego społeczeństwa. Treścią apelu było wskazanie na konieczność rozliczenia przeszłości:„Trudno żyć w kraju, gdzie dotąd nie sporządzono rzetelnego rachunku win i zasług, gdzie zaciera się granicę między prześladowcą i prześladowanym, między patriotyzmem i zdradą. (…) Nadszedł już czas, by zaapelować do wszystkich organizacji kombatanckich i do działaczy NSZZ „Solidarność” o powołanie niezależnego od aktualnych władz Rzeczypospolitej Trybunału Narodowego, który byłby zdolny do wyrażenia osądu moralnego w sprawach o kluczowym znaczeniu nie tylko dla przeszłości, lecz i dla współczesności”.

Skład prezydium Zarządu Regionu w 1995 r.:

Jacek Rybicki – przewodniczący, Bogdan Olszewski – wiceprzewodniczący, Edward Ściubidło wiceprzewodniczący – skarbnik, Edward Szwajkiewicz – sekretarz, Stefan Gawroński, Sławomir Kalwasiński, Zbigniew Kowalczyk.

Uchwała programowa IV WZD RG głosiła m. in.: „Wobec powrotu przez obecny rząd do centralistycznych metod zarządzania, postępującej odbudowy struktur PRL-u oraz zapowiedzi ograniczenia praw pracowniczych i związkowych, NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim uznaje za priorytetowe w nadchodzącej kadencji działania zmierzające do zwiększenia skuteczności i sprawności organizacyjnej Związku”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę