III kadencja ZRG (1992-1995)

III Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się w kwietniu 1992 r.

Uchwała programowa III WZD głosiła m.in.: „NSZZ »Solidarność« zrodziła się z buntu przeciwko zniewoleniu jednostki i społeczeństwa, marnotrawieniu ludzkiej pracy i lekceważeniu narodowej tradycji.(…) Łączy nas sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury i wszelkich totalitaryzmów. Jesteśmy i pozostaniemy wierni tym ideałom. Jako obywatele będziemy aktywnie i oddanie działać na wszelkich polach dla dobra Polski. Jednak jako związek zawodowy nie możemy i nie chcemy przyjmować nadal odpowiedzialności za działania partii politycznych i ekip obejmujących rządy, a chlubiących się solidarnościowym rodowodem”.

III WZD przyjęło m. in. uchwały: w sprawie utworzenia regionalnego funduszu strajkowego, w sprawie odpraw pieniężnych dla kadry kierowniczej (zwrócono się do Sejmu RP o uniemożliwienie otrzymywania sześciomiesięcznych odpraw dla dyrektorów przekształcanych przedsiębiorstw państwowych i komunalnych), w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ( z dn. 9 lutego 1992 r., dotyczącego wynagrodzeń w sferze budżetowej), w sprawie ochrony rynku krajowego (jego utrata wiąże się ze wzrostem bezrobocia), w sprawie zagrożeń dla kultury narodowej („Kultura narodowa upada. Przedstawiciele władzy zdają się nie dostrzegać związanych z tym zagrożeń dla świadomości narodowej i bytu narodowego. Świadczą o tym propozycje podziału budżetu, w których kultura i sztuka są wyraźnie dyskryminowane”), w sprawie organizacji Związku.

 

III WZD zajęło także stanowisko wobec wielu innych spraw, a m. in.: sytuacji w przedsiębiorstwach prywatnych („Proces prywatyzacji stawia przed Związkiem zadanie poszukiwania dalszych rozwiązań prawnych, mających na celu zabezpieczenie interesów załogi”), wobec aktualnej sytuacji kraju („Wszystkim posłom i senatorom przypominamy o wyborczych deklaracjach tak hojnie składanych w okresie kampanii”), realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy emerytalno-rentowej („Bezprawnie odebrane świadczenia bez względu na trudności budżetowe powinny być zrekompensowane i przywrócone” (…) Równocześnie protestujemy przeciwko utrzymywaniu wysokich »kominów« emerytalnych dla byłych pracowników LWP, MO i SB”). Zaproponowano także zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”.

Skład prezydium Zarządu Regionu w 1992 r.:

Jan Hałas – przewodniczący 1992-1993, Jacek Rybicki – przewodniczący 1993-1994, Bogdan Olszewski – wiceprzewodniczący, Edward Ściubidło – wiceprzewodniczący, skarbnik, V Eugeniusz Galuba, Mieczysław Gnich, Zbigniew Kowalczyk, Edward Szwajkiewicz.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę