I Walne Zebranie Delegatów RG NSZZ „S”

I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego odbyło się w w Gdyni w dwóch turach: 2-5 lipca 1981 oraz 13-17 lipca 1981.

Na I WZD przyjęto uchwały, które dotyczyły m.in. projektu ustaw o samorządzie przedsiębiorstw, środków masowego przekazu, czystości wód Zatoki Gdańskiej oraz organizacji regionalnej Związku. I WZD zajął się także sprawą przyznawania kartek na mięso, poparł marsze protestacyjne Komitetu Obrony Więźniów za Przekonania, ogłosił strajk pracowników poligrafii i kolportażu, utworzył oddziały Zarządu Regionu; stworzono regionalny fundusz społeczny, a także codzienne pismo regionu. Lecha Bądkowskiego powołano na redaktora naczelnego tygodnika„Samorządność”.

Na I WZD dokonano wyboru Zarządu Regionu Gdańskiego oraz jego przewodniczącego: Lecha Wałęsy.

14 lipca 1981 r. WZD przyjęło tekst przysięgi członków władz NSZZ „Solidarność”:

Przysięgam na honor, na tradycje Narodu Polskiego być godnym kontynuatorem sierpniowej idei SOLIDARNOŚCI. Będę bronił praw i godności człowieka bez względu na konsekwencje, jakie będę ponosił. Będę przestrzegał postanowień zawartych w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego„Solidarność” i działał w interesie ludzi pracy.

Będę służył Ojczyźnie i Związkowi przez umacnianie demokracji i koleżeńskiej idei SOLIDARNOŚCI, będę strzegł ich niezawisłości i suwerenności.

Przysięgam. Tak mi dopomóż Bóg.

14 listopada 1981 r. – sesja zwyczajna I WZD. Podjęto m. in. uchwałę w sprawie strajku studentów (od 14 listopada trwał konflikt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, od 18 listopada 1981 r. trwał strajk okupacyjny w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego). WZD zwróciło się do Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” o włączenie tego tematu do spraw poruszanych w rozmowach z rządem oraz zobowiązało Zarząd Regionu i komisje zakładowe do udzielania „…najdalej idącej pomocy i moralnego poparcia strajkującej młodzieży akademickiej, podejmującej trudną walkę o podstawowe wartości, o które walczyliśmy i walczymy”. Podjęto też uchwały w sprawie organizacji akcji pomocy zimowej, w sprawie ochrony zdrowia społeczeństwa i warunków pracy pracowników służby zdrowia (np. postulat o skoordynowanie działalności odnośnie wszelkich darów nadchodzących dla placówek służby zdrowia), w sprawie samorządu pracowniczego i reformy gospodarczej. („Zgodnie z uchwałą programową I KZD reforma gospodarcza musi polegać na zamianie obecnego systemu centralnego nakazowo-rozdzielczego kierowania gospodarką na system samorządowo-rynkowy zaopatrzony w zabezpieczenia antymonopolistyczne. Realizacja reformy wymaga więc nie tylko tworzenia rad pracowniczych w przedsiębiorstwach, lecz także zmiany całego ustawodawstwa gospodarczego regulującego warunki ekonomiczno-finansowe działania przedsiębiorstw”).

I WZD opublikowała także oświadczenie związane z represjami milicji wobec osób zebranych w mieszkaniu eksperta NSZZ „Solidarność” Jacka Kuronia, oświadczenie w sprawie reglamentacji („WZD oświadcza, że w warunkach zimowych i wobec długich kolejek przed sklepami uważa rejestrację kartek na mięso za konieczną, jednakże w warunkach bezwzględnego pokrycia masy towarowej. Brak numeracji kartek pomimo wielokrotnych żądań Związku traktujemy jednoznacznie jako próbę oszukania społeczeństwa przez władze. WZD Regionu Gdańskiego zgłasza gotowość do natychmiastowej blokady eksportu żywności i wzywa inne regiony, szczególnie przygraniczne, do podjęcia podobnych działań”) oraz w sprawie Karty nauczyciela („Dokument rządowy przedstawiony Sejmowi pn. Karta nauczyciela sugeruje już w swojej nazwie specjalne uprzywilejowanie tego zawodu, tymczasem przywilejów żadnych nie zapewnia, przeciwnie, stawia nauczycieli w sytuacji gorszej niż poprzedni dokument o tej nazwie z 1972 r…”).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę