5 września 1981 r. Przesłanie do narodów

Jednym z najważniejszych związkowych dokumentów lat 80. było „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” uchwalone przez delegatów na I KZD NSZZ „S”. Ten w pełni demokratycznie wyłoniony zjazd swoją pierwszą turę odbył od 5 do 10 września 1981 r. Pomysłodawcą „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” był Henryk Siciński, delegat z Ostrowa Wlkp. Oto treść dokumentu.

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego, Związku Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, ze już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń. Tekst został przyjęty 8 września.

Do „Posłania” odniosło się Biuro Polityczne KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego oraz organ KC KPZS „Prawda” bijąc na alarm o siłach kontrrewolucyjnych i antysocjalistycznych, które uczestniczyły w zjeździe „pod pozorem związku zawodowego” i przygotowały „otwarcie prowokacyjny i bezczelny” tekst. Leonid Breżniew uznał je za dokument mogący wywołać zamieszki, „zaktywizować grupki różnego rodzaju odszczepieńców.

Biuro Polityczne KC PZPR 16.09.81 r. opublikowało oświadczenie, w którym towarzysze ocenili, iż: „Jest to obłędna prowokacja wobec sojuszników Polski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę