28 czerwca 1991. Rozpad RWPG i Układu Warszawskiego

Do rozwiązania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego przyczyniła się transformacja polityczna w Europie środkowej i wschodniej po1989 roku. Pozycja ZSRS słabła. 5 stycznia 1991 r. Moskwa przedstawiła plan przekształcenia RWPG w Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej, która miała być strukturą konsultacyjno – doradczą. Była to ostatnia próba ratowania RWPG. Koncepcja ta okazała się niemożliwa do zrealizowania.

28 czerwca 1991 r. został podpisany w Budapeszcie protokół rozwiązujący RWPG. Wydarzenia z przełomu lat 80. i 90. (rozpad bloku wschodniego, pogłębiający się kryzys w ZSRS, zjednoczenie Niemiec) położyły też kres funkcjonowaniu Układu Warszawskiego.

25 lutego 1991 r. zapadła decyzja, o likwidacji struktur wojskowych paktu. Moskwa usiłowała przekształcić Układ w forum konsultacyjne, ale bezskutecznie. 1 lipca 1991 r. w Pradze podczas posiedzenia Politycznego Komitetu Doradczego podpisano porozumienie o rozwiązaniu Układu Warszawskiego. Okres sowieckiej dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej zakończyło opuszczenie przez Armię Sowiecką terytoriów byłych krajów socjalistycznych. Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego zakończyło ponad czterdziestoletnią epokę podziału świata.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę