12 marca 1999. 16 lat Polski w NATO

12 marca 1999 roku Polska znalazła się w strukturach North Atlantic Treaty Organization (NATO), czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą datą na dobre podniosła się żelazna kurtyna, która oddzielała nas od Zachodu. Polska dołączyła do Sojuszu razem z Czechami i Węgrami.

– Dziś Polska jest krajem wolnym i suwerennym, sama decyduje o swej przyszłości. Aby spokojniej patrzeć w naszą przyszłość, wybieramy NATO. Wolni – wybieramy wolność. Wolni, ale i solidarni w obronie demokracji i pokoju – mówił w listopadzie 1998 r. poseł Jacek Rybicki, prezentując z sejmowej mównicy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Nasze członkostwo w NATO było nierealne, dopóki istniał ZSRS i Układ Warszawski, lecz po upadku Związku Sowieckiego i rozwiązaniu Układu w lipcu 1991 r. premier Jan Olszewski już w grudniu w sejmowym exposé zapowiedział zacieśnianie więzi z NATO, uznając Sojusz za „filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność wojsk USA w Europie za czynnik stabilizujący”.

NATO zostało utworzone 24 sierpnia 1949 r. mocą Traktatu Północnoatlantyckiego. „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

Wobec wydarzeń na Ukrainie Polska wystąpiła o wsparcie w trybie art. 4 traktatu NATO, przewidującego konsultacje, gdy któryś z sojuszników czuje się zagrożony. To czwarty taki przypadek w 65-letniej historii Sojuszu.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego liczy obecnie 28 państw.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę