Nasza oferta

Trwa rekrutacja do projektu „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”

Zgłoś swój udział!

Głównym celem projektu jest promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz polepszenie dialogu społecznego dla wspierania sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

- Seminaria w każdym powiecie województwa pomorskiego poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dialogowi społecznemu

- Organizacja dwóch konferencji upowszechniających w Gdańsku i Chojnicach

- Zostaną opracowane dwie publikacje. Pierwsza z nich dotycząca koncepcji CSR, wymiarom oraz korzyściom płynącym ze stosowania jej zasad. Druga zaś poświęcona kwestiom związanym z równością płci, roli dialogu społecznego jako narzędzia do przełamywania stereotypów, jak i harmonizacji życia zawodowego i prywatnego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Kandydaci deklarujący udział w Projekcie muszą spełniać następujące warunki formalne:

  1. być mieszkańcem województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
  2. zgłosić się do udziału w projekcie z własnej inicjatywy.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić Deklarację uczestnictwa w projekcie w formacie zgodnym z umieszczonym poniżej i wysłać podpisaną czytelnie pocztą elektroniczną (skan) lub faksem, ewentualnie dostarczyć osobiście do siedziby Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Rekrutacja prowadzona będzie od 01.06.2013 roku do 31.12.2014 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa

2. Deklaracja uczestnictwa

Odwiedź naszą stronę internetową: www.2beCSR.eu

„PWP Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

ZAPRASZAMY!

Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne staje się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Uruchomiony właśnie projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” ma pomóc – najprościej rzecz ujmując – w wypromowaniu nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.

Realizacji projektu podjęli się Związek Pracodawców Forum Okrętowe w partnerstwie z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Jego zasadniczym celem jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doradztwie edukacyjnym. Pomocą mają też służyć partnerzy zagraniczni: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

Przygotowywane są też 3 konferencje upowszechniające ideę kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Do tego należy dodać możliwość wzięcia udziału w jednym z 10 seminariów informacyjnych, których organizację przewidziano w powiatach: kwidzyńskim, starogardzkim, kartuskim, lęborskim, sztumskim, słupskim, wejherowskim, tczewskim, malborskim i bytowskim.

Okres realizacji projektu: marzec 2014 – sierpień 2015.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnienie nowego rozwiązania w zakresie promocji kształcenia ustawicznego i budowania nawyku kształcenia ustawicznego celem wzrostu adaptacyjności pracodawców i pracowników w woj. pomorskim w okresie III 2014 – VIII 2015 na bazie doświadczeń partnerów z Danii i Finlandii.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Wypracowanie nowego rozwiązania dotyczącego promocji kształcenia ustawicznego dzięki organizacji wizyt studyjnych i spotkań roboczych, na których zostaną dostosowane rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych do warunków w Polski w okresie III 2014 – VIII 2015.
  2. Upowszechnienie modelu promocji kształcenia ustawicznego wśród 380 pracowników, pracodawców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (228 K, 152 M) dzięki organizacji konferencji i seminariów w powiatach województwa pomorskiego w okresie III 2014 – VIII 2015.
  3. Wzrost wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego na temat korzyści płynących z kształcenia ustawicznego w okresie III 2014 – VIII 2015.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz mieszkańców naszego województwa.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą sukcesywnie ukazywały się na naszej stronie internetowej: www.edukacjapomorskie.eu

Biuro projektu:                                                  
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
tel. (58) 345 82 89, (58) 520 70 91-94
fax. (58) 520 70 90
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl

Partner projektu:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. (58) 308 43 29, (58) 308 42 45
fax. (58) 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl