Nasze publikacje

„Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” („To be or not to be CSR”)

Zapraszamy Państwa do lektury naszej nowej publikacji zatytułowanej „CSR = dialog = rozwój” powstałej w ramach realizacji projektu „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” współfinansowanego przez fundusz norweski.

Dialog społeczny jest fundamentem zrównoważonego rozwoju, niestety, w naszym kraju przeżywa on kryzys. Aktualne przepisy prawa oraz funkcjonujące instytucje zawiodły, a lekceważący stosunek władz dodatkowo pogarsza tę sytuację.

Musimy stworzyć nową formułę dialogu społecznego, gdzie podstawą jest dialog pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, jego strony są sobie równe i w instytucjach dialogu mają takie same prawa.
Chcemy Państwu pokazać, że efektywny dialog społeczny się wszystkim opłaca, jest jednak do tego potrzebna wiedza i świadomość. Niech ta publikacja będzie sygnałem, że my, jako związek zawodowy, chcemy uczestniczyć w partnerskim dialogu, poprzez który wypracujemy najlepsze rozwiązania dla pracowników, pracodawców i naszego otoczenia.

Życzymy miłej lektury: CSR = DIALOG = ROZWÓJ

W ramach projektu powstała również druga publikacja poruszająca kwestie równości w pracy, niedyskryminacji oraz zakazu mobbingu.

Zapraszamy do lektury: RÓWNOŚĆ W PRACY, NIEDYSKRYMINACJA, ZAKAZ MOBBINGU

9.2 „Akademia Handlowa 50+ – Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”

Oddajemy w Państwa ręce efekt realizowanego przez Fundację Gospodarczą, Combidata Poland Sp. z o.o. oraz Region Gdański NSZZ „Solidarność” projektu „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny
model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”. Niniejszy Podręcznik – tak jak cały projekt – ma pomóc osobom starszym (50+) w odnalezieniu się na dzisiejszym trudnym rynku pracy. Z jednej strony wydłuża się wiek emerytalny, niestety, z drugiej – brakuje odpowiednich ofert pracy dla osób starszych, brakuje także odpowiedniej polityki firm, które powinny wykorzystywać doświadczenie tych pracowników i pomagać w planowaniu ich aktywności na rynku pracy.
Marginalizacja osób tej grupy wiekowej na początku lat 90. XX w. związana była z wysoką stopą bezrobocia. Wówczas byli oni zwalniani w ramach redukcji etatów lub przechodzili na wcześniejszą emeryturę, by zwolnić miejsca pracy młodym. Pogłębiało to efekt wykluczenie osób 50+ z życia zawodowego i wpływało na zmniejszenie odsetka osób aktywnych zawodowo. Trudną sytuację potęgował fakt, iż osoby te swoje wykształcenie i przygotowanie zawodowe odebrały jeszcze w czasach PRL, a ich kwalifikacje zawodowe są często mniej przydatne obecnie. Stąd konieczność odpowiedniego uzupełniania kompetencji i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, co z kolei pozwoli na wykorzystanie na rynku pracy potencjału wiedzy i doświadczenia. Temu ma służyć wypracowany w projekcie i przedstawiony w podręczniku model działania. Jestem przekonany, że starsi, doświadczeni pracownicy, mogą być wręcz nieodzowni na dzisiejszym rynku pracy. Ale trzeba stworzyć odpowiednie do tego warunki To zadanie samych pracowników, ale także pracodawców i państwa.

Życzymy Państwu miłej lektury: Akademia Handlowa 50+ – Podręcznik

8.1.3 „Opieka plus praca – to się opłaca!”

Jest nam niezmiernie miło przekazać w Państwa ręce podręcznik poświęcony tematyce godzenia życia zawodowego i rodzinnego, który powstał dzięki współpracy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przy realizacji projektu „Opieka plus praca – to się opłaca !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Trudności związane z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym stały się wyzwaniem dla większości rodzin. Statystyczny Polak najpierw stara się zdobyć odpowiednią pracę, osiągnąć stabilizację zawodową, a w następnej kolejności zastanawia się nad realizacją swoich planów i celów osobistych. Coraz częściej pracownicy potrzebują również wsparcia w opiece nad osobami zależnymi, tj. niepełnosprawnymi czy też starszymi członkami rodzin. Pojawia się dylemat dla wielu nie do rozwiązania i konieczność dokonania wyboru. Dla pracodawcy z kolei oznacza to, iż chcąc utrzymać doświadczony i sprawdzony zespół powinien zastanowić się nad stworzeniem zakładowej polityki, która pomoże godzić życie zawodowe i rodzinne. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji tego typu rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, które stanowią zdecydowaną większość w naszym województwie. Chcemy promować postawy, które dają szansę na bardziej zrównoważony rozwój. Każda firma, chcąc budować swój sukces, musi wsłuchać się w potrzeby i oczekiwania pracowników, co zwróci się jej w postaci ich lojalności i zaangażowania. Zadowolony pracownik to większa efektywność i zysk dla całej firmy.

Życzymy miłej lektury: Opieka plus praca – to się opłaca!

 

8.1.3 „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”

Czy dziś rzeczywiście etykę pracy zastąpiła w całości estetyka konsumpcji? Czy w pogoni za zyskiem za wszelką cenę przestają się liczyć jakiekolwiek reguły? Przykłady zdewastowanego środowiska naturalnego, wyzyskiwanych ponad miarę pracowników, oszukiwanych klientów, bankrutujących z powodu niezrealizowanych umów dostawców i podwykonawców, nieuczciwych reklam – zdają się dobitnie taką ocenę rzeczywistości potwierdzać. Z drugiej jednak strony ostatni kryzys równie dobitnie obnażył słabość i pokazał krótkowzroczność takiej polityki. Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że etyczne działanie może stanowić istotny element w grze rynkowej.

Zapraszamy do lektury naszej publikacji: Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu

 

9.2 „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”

Raport został przygotowany w ramach Projektu „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” po opracowaniu sześciu raportów cząstkowych (czterech z analizy dostępnych materiałów i dwóch z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych). Celem całego projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, co ma się przyczynić do podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej. Niniejszy raport stanowi podsumowanie pierwszego etapu projektu, który dotyczy w głównej mierze analizy badań z obszaru kształcenia i walidacji kompetencji w zawodach handlowych

Raport z badań: Akademia Handlowa 50+ – Raport zbiorczy z badań

 

ECMO – ECVET meets Europass Mobility

Przewodnik opracowany w ramach projektu ECMO poświęcony jest organizowaniu wszystkich etapów mobilności zgodnie z kryteriami ECVET

ECMO – Przewodnik

Artykuł zawiera propozycje modyfikacji sekcji 5a dokumentu Europass Mobilność, w której można opisać umiejętności i kompetencje, nabyte w trakcie mobilności

ECMO – Propozycja modyfikacji sekcji 5a Europass Mobilność

 

8.1.2 „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”

Publikacja zawiera informacje nt. rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu, jego oddziaływanie, oraz dobre praktyki na rzecz rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w województwie pomorskim.

                                                               8.1.2 – Publikacja.

 

6.2 „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”

Przedmiotem publikacji jest prezentacja wyników monitoringu i ewaluacji oraz wypracowanych dobrych praktyk projektu.

                                                               6.2 publikacja.

 

8.1.1 „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys”

Raport ze szkoleń z zakresu Gender Equality – Równe traktowanie pracowników ze względu na płeć poprzez zwalczanie stereotypów.                                                

                                                              8.1.1 – Publikacja

 

8.1.3 „Pomorskie partnerstwo na rzecz Flexicurity”

Zadaniem opracowania jest popularyzowanie koncepcji flexicurity we wszystkich jej wymiarach, jak również może być ono wykorzystane jako podręcznik dla studentów kierunków, w programach których porusza się zagadnienia funkcjonowania rynków pracy.

Opracowanie stanowi przegląd dokumentów Unii Europejskiej oraz publikacji naukowych związanych z modelem flexicurity oraz pokrewnymi zagadnieniami. Przedstawiono krótką historię formułowania koncepcji flexicurity oraz jej ogólną charakterystykę, ze zwróceniem uwagi na rodzaje elastyczności i bezpieczeństwa. Przedstawiono również problematykę wdrażania flexicurity w Polsce, jak również dobre praktyki z krajów europejskich.

                                                          8.1.3 – Flexicurity

 

MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Pracowników Firm Wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce

W ramach realizacji projektu zostały opracowane następujące publikacje:

                                                        50+ Zarządzanie

                                                        50+ Zarządzanie wiekiem

                                                        50+ Kształcenie_ustawiczne

                                                        50+ Kapitał intelektualny

                                                        50+ Procesy innowacyjne

                                                        50+ Innowacje

                                                        50+ Metodyka badań