Pomorskie Partnerstwo na Rzecz Flexicurity

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności


Termin realizacji: wrzesień 2010 – luty 2012

 

Wnioskodawca: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Partner: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

 

Cel projektu:

Przedstawienie stronom dialogu społecznego – pracodawcom, pracownikom, związkom pracodawców i pracowników, a także wszystkim zainteresowanym stronom koncepcji Flexicurity jako jednego z modeli dostosowania gospodarki do zmiennych warunków rynkowych oraz recepty na przezwyciężenie trudności ekonomicznych spowodowanych kryzysem.

 

Cele szczegółowe:

  • Przedstawienie 135 (111 mężczyznom i 74 kobietom) pomorskim przedsiębiorcom i pracownikom oraz ich przedstawicielom koncepcji elastycznego rynku pracy uwzględniającego potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników.
  • Upowszechnienie wiedzy na temat koncepcji Flexicurity poprzez udział w warsztatach i konferencji.
  • Wyposażenie w niezbędną wiedzę przyszłych liderów gospodarki poprzez wprowadzenie do programu studiów na kierunku „Zarządzanie” tematyki Flexicurity, oraz przeszkolenie w tym zakresie 100 pracujących studentów.
  • Wzrost świadomości odnośnie metod wdrażania Flexicurity wśród 700 przedsiębiorców i liderów związkowych poprzez upowszechnienie filmu instruktażowego oraz publikacji.

 

Rezultaty:

  • 161 osób wzięło udział w warsztatach promujących ideę Flexicurity
  • W szkoleniach dla studentów pracujących wzięło udział 108 osób
  • W konferencji upowszechniającej w Gdańsku wzięło udział 56 osób
Download PDF
Powrót Drukuj stronę