Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem

Projekt realizowany w ramach programu PHARE 2002

Ramy czasowe: styczeń 2005 – październik 2005

Projekt realizowany był przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Pomorskim Instytutem Demograficznym oraz Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Cel projektu:

Zwiększenie szans osób długotrwale bezrobotnych w znalezieniu pracy poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania efektywnej pomocy psychologicznej, edukacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej w oparciu o stworzenie Klubów Promocji Pracy oraz pilotażowe wdrożenie funkcjonowania tych Klubów w Gdańsku i Tczewie.

Rezultaty:

  • 200 beneficjentów długotrwale bezrobotnych uzyskało wsparcie szkoleniowe, doradcze i psychologiczne.
  • 120 beneficjentów otrzymało pomoc w zdobyciu pracy
Download PDF
Powrót Drukuj stronę