Zapytanie ofertowe nr 5.5/3/2017 – Zapewnie sal szkoleniowych i cateringu

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych oraz cateringu na potrzeby realizacji projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem postępowania ogłoszonego w ramach realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest:

Zapewnienie sal komputerowych (Cześć I) oraz sal szkoleniowych (Część II) na terenie Trójmiasta:

  1. na potrzeby przeprowadzenia spotkań oceniających poziom luk kompetencyjnych uczestników, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w planowanym wymiarze 235 godzin;
  2. na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 1576 godzin;
  3. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 94 godzin;
  4. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego/niemieckiego, w planowanym wymiarze 32 godzin;

Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników szkoleń w obszarze TIK (Część III), realizowanych na terenie Trójmiasta zgodnie z poniższymi założeniami:

1. zapewnienie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń w obszarze TIK (dotyczy szkoleń trwających min 4 h/dzień) w planowanej liczbie 1140 sztuk;

2. zapewnienie serwisu kawowego i obiadu dla uczestników szkoleń w obszarze TIK (dotyczy szkoleń trwających min. 8 h/dzień) w planowanej liczbie 1400 sztuk.

Przedmiot postępowania został podzielony na 3 części, każda część stanowi odrębne zamówienie.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

55500000-5 – Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłkó

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie/biurze Zamawiającego: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, w terminie do dnia 23.11.2017 roku do godziny 14:30.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

 Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe nr 5.5/3/2017 – TIK_POM – zapewnienie sal i cateringu

2. Formularz ofertowy – TIK_POM – zapewnienie sal i cateringu – załączniki

Download PDF

Powrót Drukuj stronę