Zapytanie ofertowe nr 5.5/1/2018 – Zapewnienie merytorycznych materiałów szkoleniowychdla uczestników szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie merytorycznych materiałów szkoleniowych (typu podręczniki/skrypty) dla uczestników szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” jest zapewnienie merytorycznych materiałów szkoleniowych (typu podręczniki/skrypty) dla 390 uczestników szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika. Szkolenia będą realizowane zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP w ramach 5 obszarów i 21 kompetencji. Zamawiający zakłada, iż łączny czas trwania szkoleń z tego obszaru w podziale na jednego uczestnika będzie wnosił średnio 24 godziny. Należy zatem przyjąć, iż w ramach przedmiotowego Projektu zostanie zrealizowanych 9360 uczestnikogodzin szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika;

Przykładowy zakres szkoleń, których dotyczyć mają materiały szkoleniowe został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego szkoleń, a tym samym zakresu materiałów szkoleniowych. Ewentualne zmiany będą wynikiem dostosowania programu szkolenia do potrzeb uczestników projektu, polegającym na komponowaniu zakresu szkoleń poprzez wybór do kształcenia określonych kompetencji z ramy DIGCOMP. Ceny zawarte w ofercie muszą uwzględniać tą okoliczność i być skalkulowane w zależności od liczby godzin szkoleń, w których uczestniczy uczestnik („uczestnikogodzin”).

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22111000-1- Podręczniki szkolne

Termin realizacji zamówienia

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej niż dnia 30 września 2019 roku.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  2. Posiada doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert, dostarczył materiały szkoleniowe z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w roli użytkownika w liczbie nie mniejszej niż dwukrotność liczby materiałów szkoleniowych planowanych do dostarczenia w ramach Zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania nie mniej niż 3 usług obejmujących dostawę min. 200 materiałów o wartości min. 19tys. zł każda.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie/biurze Zamawiającego: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, w terminie do dnia 10.01.2018 roku do godziny 14:00.

Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe nr 5.5/1/2018 – TIK_POM – zapewnienie podręczników

2. Formularz ofertowy 5.5/1/2018 – TIK_POM – zapewnienie podręczników – załączniki

Zapraszamy serdecznie do składania ofert.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę