Zapytanie ofertowe nr 5.5/1/2017 – zapewnienie usługi trenerskiej w obszarze TIK i udostępnienie szkoleń e-learningowych

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usług podzielonych na dwie części:

  1. Część I - zapewnienie trenerów do poprowadzenia szkoleń w obszarze wykorzystania narzędzia ICT w roli użytkownika w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
  2. Część II – udostępnienie na podstawie licencji szkoleń e-learningowych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest:

  1. W ramach części I – usługi polegającej na zapewnieniu Zamawiającemu trenerów do poprowadzenia szkoleń w obszarze wykorzystania narzędzia ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) w roli użytkownika. Szkolenia te będą realizowane zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP (Digital Competence Framework) w obrębie 5 obszarów i 21 kompetencji, z wyjątkiem kompetencji 3.4C oraz 5.1C
  2. W ramach części II – usługi udostępnienia Zamawiającemu, na podstawie licencji z prawem sublicencji, szkoleń e-learningowych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) obejmujących tematykę zgodną z ramą kompetencji DIGCOMP w obrębie 3 obszarów: Informacja (1), Komunikacja (2) i Tworzenie treści (3), z wyjątkiem kompetencji 3.4C.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą niniejszego postępowania oraz adresem Zamawiającego w siedzibie firmy/biurze Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 129 w terminie do dnia 03.10.2017 roku do godziny 14:30.
  2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.
  3. Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy i dopiskiem „Modyfikacja”. Wszelkie wymagania dotyczące oferty dotyczą odpowiednio modyfikacji oferty.

Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe nr 5.5/1/2017 – TIK_POM – Trenerzy ICT i e-learning

2. Formularz ofertowy 5.5/1/2017 – TIK_POM – FO – Trenerzy ICT i e-learning

Zapraszamy serdecznie do składania ofert.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę