Zapytanie ofertowe – 5.5/3/2017 – Zapewnienie sal szkoleniowych

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych na potrzeby realizacji projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” (dalej: „Postępowanie), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: „Projekt), jest zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych.

1.      na potrzeby przeprowadzenia spotkań oceniających poziom luk kompetencyjnych uczestników, w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

2.      na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK;

3.      na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK;

4.      na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego/niemieckiego;

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie/biurze Zamawiającego: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Pokój 128, w terminie do dnia 13.10.2017 roku do godziny 14:30.

Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: +48 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe 5.5/3/2017 – TIK_POM – Zapewnienie sal

2. Formularz ofertowy 5.5/3/2017 – TIK_POM – zapewnienie sal – załączniki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę