Zapytanie ofertowe – 5.5/2/2017 – zorganizowanie i przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft, Oracle oraz Cisco

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT, w formie autoryzowanych szkoleń Microsoft, Cisco i Oracle, ogłoszonym w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” (dalej: „Postępowanie), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: „Projekt), jest:

1.      przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń Microsoft, rozwijających kompetencje cyfrowe zgodnie z poziomem 3.4C i 5.1C ramy DIGCOMP (Digital Competence Framework) w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

2.      przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń Cisco, rozwijających kompetencje cyfrowe zgodnie z poziomem 5.1C ramy DIGCOMP w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT.

3.      przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń Oracle, rozwijających kompetencje cyfrowe zgodnie z poziomem 3.4C ramy DIGCOMP w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT.

Przez szkolenia autoryzowane należy rozumieć szkolenia, których program, prowadzący trener oraz materiały szkoleniowe zostały autoryzowane odpowiednio przez Microsoft, Cisco lub Oracle, zgodnie z publikowanymi przez te firmy zasadami autoryzacji szkoleń. Na zakończenie każdego ze szkolenia użytkownik otrzymuje certyfikat wystawiany odpowiednio przez Microsoft, Cisco lub Oracle.

 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80000000-4: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie firmy/biurze: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Pokój 128 (1 piętro), w terminie do dnia 02.11.2017 roku do godziny 14:30.

Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: +48 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe nr 5.5/2/2017 – TIK_POM – Realizacja szkoleń autoryzowanych – Microsoft, Cisco, Oracle

2. Formularz ofertowy 5.5/2/2017 – TIK_POM_05 – Realizacja szkoleń aut. – załączniki edytowalne

Download PDF

Powrót Drukuj stronę