Wywiad z Kierownikiem projektu „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw -rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”. Z tej okazji rozmawiamy z Kierownikiem Projektu – Panią  Jagną Łobodzińską.

To już kolejny projekt realizowany w partnerstwie między  Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” a Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jakie są Państwa wspólne doświadczenia w realizacji przedsięwzięć?

Oba nasze związki – pracowników jak i pracodawców – są przykładem jak wspólny dialog oparty na zaufaniu oraz rzeczowe artykułowanie problemów, z jakimi spotykają się członkowie naszych instytucji prowadzą do wspólnych inicjatyw z korzyścią dla każdej ze stron rynku pracy.

Środki unijne przyczyniły się do zainicjowania szeregu wspólnych projektów.

Już w 2005 roku, zrealizowaliśmy wspólnie projekt „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” wspierający osoby długotrwale bezrobotne. Następnie wraz z szerszą grupą partnerów zrealizowaliśmy projekty: „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”, „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego” oraz projekt „Pomorskie Partnerstwo na Rzecz Flexicurity”. W ramach powyższych projektów udzieliliśmy beneficjentom kolejno: pomocy w założeniu własnej działalności gospodarczej, szkoleń zawodowych oraz informatycznych, doradztwo zawodowe oraz szerzyliśmy koncepcję bezpieczeństwa zatrudnienia i organizacji pracy oraz ustawicznego kształcenia się, które odpowiada potrzebom rynku pracy.

Od lipca 2012 roku realizują Państwo wspólnie  Projekt „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu” – proszę przybliżyć czytelnikom powód  wybrania właśnie tej tematyki.

Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR – Corporate Social Responsibility) jest od lat dobrze znany w Unii Europejskiej. Koncepcja CSR jest dobrowolną strategią funkcjonowania i prowadzenia firmy w sposób przejrzysty z uwzględnieniem zasad etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za klienta, pracownika, inwestora, udziałowca, społeczeństwo i środowisko.

W Polsce etyczny biznes był długo rugowany z życia społecznego. Po upadku komunizmu, Polska weszła w fazę transformacji ustrojowej, której nie towarzyszyło stworzenie odpowiednich mechanizmów chroniących obywateli w trudnej sytuacji  społecznej.

Od 1989 roku mamy do czynienia z rosnącą ilością mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wypracowują obecnie 2/3 Produktu Krajowego Brutto oraz generują 2/3 miejsc pracy w Polsce. Właśnie dla tego segmentu przedsiębiorstw skierowany jest nasz projekt w celu popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu, która najczęściej stosowana jest przez duże firmy, często z zagranicznym kapitałem..

Od kilku lat mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Przedsiębiorstwa, aby być dalej konkurencyjne – muszą ograniczać koszty. Państwo chcą narzucić kolejne obciążenia na pracodawców?

Każdy pracodawca, który planuje długofalowo rozwój swojego przedsiębiorstwa dostrzeże w idei społecznej odpowiedzialności nie dodatkowy koszt a inwestycję. Inwestycję w pracowników, którzy będą bardziej lojalni oraz  zadowoleni z pracy. Inwestycję w ograniczenie lub zniwelowanie negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Inwestycję w społeczność lokalną pośród której przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Suma powyższych działań przełoży się na wymierne korzyści dla firmy – od wzrostu zadowolenia i lojalności kontrahentów wobec firmy, poprzez wzrost satysfakcji, poczucia stabilności i efektywności pracowników, do polepszenia wizerunku wśród społeczności i władz lokalnych. Poprzez cykl seminariów przybliżymy uczestnikom założenia CSR oraz dostarczymy narzędzie do autodiagnozy firmy pod kątem stosowania zasad CSR. Przekonamy uczestników, iż działania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu przyczyniają się do zrównoważonego  rozwoju społecznego, zwiększenia liczby stabilnych miejsc pracy, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska a tym samym budowania nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

W ramach Projektu przewidziany jest również konkurs dla sektora MMŚP.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizuje co roku prestiżową Galę „Firma z przyszłością”. Laureatami zostają firmy, których dobre wyniki finansowe idą w parze z działaniami społecznie odpowiedzialnymi. W ramach Projektu zostanie stworzona dodatkowa kategoria konkursowa ‘Firma odpowiedzialna w biznesie sektora MMSP”. Od marca do sierpnia 2013 roku zbierane będą wypracowane w ramach projektu ankiety autodiagnozy od pomorskich firm, które powalczą o nagrodę w nowej kategorii.  Wygrana w konkursie przyczyni się do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa oraz upowszechniania idei CSR w otoczeniu biznesowym, samorządowym oraz wśród mieszkańców  województwa pomorskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Projekcie oraz uczestnictwa w konkursie!

Z Kierownikiem Projektu Jagną Łobodzińską rozmawiał Maciej Błażko.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę