STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek – ZACZYNAMY NOWY PROJEKT

LOGO

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Ze wsparcia można skorzystać w okresie

WRZESIEŃ 2016 – PAŹDZIERNIK 2018

 

Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy :

 • Osoby 50+
 • Kobiety
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby z niepełnosprawnościami

 

Co oferujemy?

 

DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNO – WSPIERAJĄCE

 • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania
 • Szkolenia z aktywnych form poszukiwania pracy – opracowanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy o pracę
 • Trening umiejętności społecznych, m.in. jak radzić sobie ze stresem i codziennymi problemami.

KURSY ZAWODOWE

Oferta szkoleniowa zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale profesjonalnych firm szkoleniowych i zapewnią uczestnikom zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

POŚREDNICTWO PRACY

Dla każdego z uczestników będą pozyskiwane oferty zatrudnienia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwalifikacji. Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z indywidualnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków zatrudnienia na danym stanowisku.

 

DODATKOWE WSPARCIE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Materiały szkoleniowe
 • Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej
 • Poczęstunek

 

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejscowościach na terenie województwa pomorskiego

 

ORGANIZATOR PROJEKTU

 REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

UL. WAŁY PIASTOWSKIE 24 pok. 128 i 129

80-855 GDAŃSK

Tel. 58 308 43 37 lub 58 308 43 29

E-mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę