Podsumowanie roku 2013

W styczniu 2013 r. Dział Programów Europejskich rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków norweskiego funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego. Projekt ten jest zatytułowany „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” („To be or not to be CSR”). Jest to projekt promocyjno-upowszechniający, w ramach którego planowane są dwie konferencje, 16 seminariów dot. CSR oraz dialogu społecznego oraz szkolenia z zakresu równouprawnienia. Poza tym Dział Programów Europejskich realizuje dwa projekty promocyjno-upowszechniające w ramach poddziałania 8.1.3 „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu” oraz „Opieka plus praca – to się opłaca!”. Oba projekty są realizowane w partnerstwie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz projekt innowacyjny w ramach działania 9.2 „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą oraz ProFirmą Sp. z o.o.

W lipcu br. rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach poddziałania 5.5.2 „Współpraca i Dialog”. Celem projektu jest zwiększenie potencjału Regionu Gdańskiego NSZZ „S” jako partnera społecznego w zakresie prowadzenia dialogu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Jest to projekt skierowany do członków naszego związku. W ramach projektu przewidziany jest cykl szkoleń dla każdego z uczestników obejmujący szkolenie z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, szkolenie komputerowe oraz do wyboru szkolenie w zakresie dialogu społecznego: z negocjacji, z komunikacji i perswazji oraz z rozwoju związku. Ponadto w październiku br. rozpoczęliśmy działania w projekcie „ICT – Innovative Caregiver’s Training” w ramach funduszu Leonardo da Vinci, który poświęcony jest wypracowaniu innowacyjnego systemu szkoleniowego jak i źródła wiedzy dla osób zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi w warunkach domowych. Uzyskaliśmy również dofinansowanie w ramach poddziałania 8.1.3 na realizację nowego projektu w partnerstwie ponadnarodowym, który będzie poświęcony wypracowaniu nowego, skutecznego rozwiązania w zakresie promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w naszym województwie na bazie doświadczeń partnerów z Danii i Finlandii.

Od powstania Działu, tj. od 2004 roku Region Gdański NSZZ „S” uzyskał dofinansowanie na realizację 18 projektów, dzięki którym ponad 6 000 osób uzyskało wsparcie w zakresie podwyższania kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. Nasi pracownicy są członkami gremiów doradczych, ekspertami w komisjach opiniotwórczych mając wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego czy też Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Komitecie Monitorującym PO KL.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę