Wywiad z Jagną Łobodzińską – Koordynatorem projektu – Podsumowanie projektu „Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Wywiad z Panią Jagną Łobodzińską Koordynatorem projektu „PWP – partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”

Za nami półtoraroczny projekt „PWP – partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, jak ocenia Pani pracę w tym projekcie?

Rzeczywiście nasz projekt dobiega już końca. Uważam, iż inicjatywy związane z upowszechnianiem potrzeby kształcenia ustawicznego pośród mieszkańców, nie tylko naszego województwa, ale i całego kraju są niezwykle ważne. Ze statystyk wynika, iż wskaźnik udziału Polaków w kształceniu ustawicznym jest blisko o połowę niższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej – znajduje się on na poziomie około 5,5%. Partnerzy naszego projektu mogą pochwalić się o wiele lepszymi wynikami. W Danii znajduje się on na poziomie 32%, zaś w Finlandii 25%. Zarówno współpraca z partnerami zagranicznymi, poznanie ich systemów szkolnictwa, stosowanych rozwiązań i dobrych praktyk, jak i przeprowadzona analiza naszego rynku pracy pod kątem kształcenia ustawicznego uzmysłowiły nam z jakimi problemami musimy się zmierzyć. Każdy z nas musi sobie uzmysłowić,  iż poziom wykształcenia i gotowość do dalszego kształcenia, rozwijanie umiejętności, zdobywanie nowych kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową, poziom dochodów, zmniejszenie możliwości wykluczenia społecznego. Praca w tym projekcie była niezwykle pouczająca i mam nadzieję, iż w kolejnych projektach również będziemy mogli poświęcić tyle uwagi kwestii uczenia się przez całe życie.

Proszę nam przypomnieć co było celem nadrzędnym i jakich korzyści możemy oczekiwać w woj. pomorskim po zrealizowaniu tego projektu?

Głównym celem realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” projektu było wypracowanie i upowszechnienie nowego rozwiązania w zakresie promocji kształcenia ustawicznego i budowania nawyku podnoszenia kwalifikacji, co przyczyni się do wzrostu adaptacyjności pracodawców i pracowników w  naszym województwie. Chcąc osiągnąć założony cel odbyliśmy szereg spotkań z naszymi partnerami zagranicznymi z Danii oraz z Finlandii, przeprowadziliśmy wspomnianą już analizę pomorskiego rynku pracy. Efektem tych prac jest rozwiązanie zw. z promocją kształcenia ustawicznego, które zostało wydane w formie publikacji. Została ona zamieszczona na naszej stronie projektowej www.edukacjapomorskie.eu oraz na stronie Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl i rozesłana do 500 odbiorców. Mamy nadzieję, iż przeprowadzona w projekcie akcja upowszechniająca, na którą składała się organizacja seminariów, konferencji, projekcja w telewizji regionalnej filmu przygotowanego w projekcie, wpłynęły na świadomość mieszkańców województwa pomorskiego i zachęciły do podjęcia działań związanych z podnoszeniem i nabywaniem nowych kwalifikacji i umiejętności.

Jak układała się współpraca z partnerami zagranicznymi?

Nasi partnerzy zagraniczni, mianowicie związek pracodawców Danish Maritime z Dani oraz związek pracodawców Finnish Marine Industries z Finlandii posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie związane z realizacją działań mających na celu zachęcanie swoich członków do permanentnego doskonalenia posiadanych już kompetencji, jak i nabywania nowych. Ich wkład w realizację naszego projektu jest nieoceniony. Wizyty studyjne w Danii i Finlandii oraz spotkania robocze w Polsce pozwoliły nam dogłębnie poznać stosowane w ich krajach praktyki i funkcjonujące systemy szkolnictwa. Myślę, że trudno byłoby znaleźć lepszych partnerów do realizacji tego typu przedsięwzięcia.

Jak ocenia Pani wypracowane w Danii i Finlandii systemy kształcenia ustawicznego?

Duński system kształcenia i szkolenia zawodowego można uznać za wzorcowy. Stosowane w tym kraju rozwiązania powinny zostać poddane dogłębnej analizie pod kątem możliwości ich zaadoptowania na polskim rynku.  System kształcenia i szkolenia jest spójny i przejrzysty. W kształceniu dorosłych tworzone są indywidualne plany szkoleniowe uwzględniające doświadczenie zawodowe, umożliwiające wykorzystanie wiedzy zdobytej poza formalnym kształceniem. Duńczycy wypracowali również bardzo przejrzysty system finansowania praktycznej nauki zawodu. Wszyscy przedsiębiorcy, nawet jeśli nie prowadzą praktycznej nauki zawodu, zobowiązani są do płacenia składki na pokrycie kosztów tworzenia miejsc praktyk. Niezmiernie ważny jest udział partnerów społecznych w tworzeniu i nadzorowaniu programów kształcenia i szkoleń gwarantuje dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Fiński system kształcenia w dużej mierze różni się od systemu duńskiego jednak stosowane przez nich rozwiązania bardzo dobrze sprawdzają się  w praktyce. Charakteryzuje go również ogromna spójność i przejrzystość. Gwarantuje on równy dostęp do kształcenia młodzieży jak i osobom dorosłym. Programy kształcenia i szkoleń zawodowych są zgodne z oczekiwaniami pracodawców i wymaganiami rynku pracy. Bardzo duży nacisk jest kładziony na praktyczną naukę zawodu. System uzyskiwania kwalifikacji bazuje na kompetencjach, co pozwala na indywidualne podejście do każdej osoby i skraca cykl uzyskiwania pełnych kwalifikacji.

Czy Region Gdański NSZZ „Solidarność” będzie jeszcze uczestniczył w jakichś projektach unijnych, jeżeli tak to jakie macie Państwo pomysły na przyszłość?

Obecnie, niestety z dużym opóźnieniem, ruszają konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Oczywiście Region Gdański NSZZ „Solidarność” planuje uczestniczyć w nowych projektach. Planujemy przygotować projekty szkoleniowe, projekty upowszechniające kwestie związane z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, społecznej odpowiedzialności społecznej czy też, jak w obecnym projekcie, kształcenie przez całe życie. Fundusze unijne są doskonałym źródłem wsparcia dla członków naszego związku, jak i osób niezrzeszonych oraz dla realizacji celów i zadań określonych w Statucie NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę