Jakie korzyści mają firmy związane z kształceniem ustawiczny?

Kształcenie ustawiczne daje firmom wiele korzyści, a mianowicie:

  • zatrudnianie wykształconych pracowników w różnym wieku, również tych 50+, podobnie jak różnorodność pracowników pod względem innych cech, takich jak płeć czy różne cechy osobowości, pozwala firmie trafnie reagować na często zmieniające się uwarunkowania gospodarcze. Ograniczenie rekrutacji do osób poniżej 45. roku życia przedsiębiorstwo pozbawia się korzyści płynących z różnorodności. Pracownicy starsi są bardziej lojalni wobec firmy, lepiej rozumieją potrzeby innych pracowników, szybciej łagodzą konflikty, nie są nastawieni tylko na sukces osobisty.
  • przedsiębiorcy coraz częściej uświadamiają sobie, iż zawodowe i społeczne kompetencje posiadane przez starszych pracowników stanowią niepowtarzalny potencjał którego nie posiadają młodsi pracownicy. Badania potwierdzają, że wielu starszych pracowników wyróżnia się sumiennością i umiejętnością porozumiewania się z klientami oraz współpracownikami . Starsi pracownicy są jedynymi, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów, jakie pojawiły się w przeszłości. Starsi pracownicy, o ile zajmują stanowiska zgodne z ich kompetencjami, są bardzo produktywni . Należy podkreślić, iż tworzenie mieszanych wiekowo zespołów stwarza możliwość międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności.
  • jeśli na lokalnym rynku nie ma młodych pracowników o odpowiednich kompetencjach, to przedsiębiorstwo może być zmuszone do celowej rekrutacji osób starszych. W tym procesie przydatne mogą być narzędzia zarządzania wiekiem. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce po wejściu do UE, które wywołało nasiloną emigrację młodzieży do „starych” państw członkowskich. W jej wyniku doszło do spadku bezrobocia w niektórych segmentach rynku pracy, ale też pojawiły się wyraźne niedobory pracowników, np. w ochronie zdrowia czy w budownictwie. W najbliższych 20-30 latach w związku ze starzeniem się ludności niedobory będą dużo większe. Będziemy też odczuwać skutki otwarcia rynków pracy pozostałych krajów UE, w tym Niemiec.
  • pracodawcy chwalą młodych pracowników za waleczność, większą energię, szybkość działania, pomysłowość, natomiast starszych za cierpliwość, lojalność, rzetelność i doświadczenie. Starszy pracownik może lepiej zaspokoić potrzeby i oczekiwania starszego klienta .
  • dzięki szkoleniom osób starszych rośnie zasób kompetencji i innowacyjności przedsię- biorstwa,
  • udział starszych pracowników w organizowanych przez przedsiębiorstwo szkoleniach zwiększa ich zdolność do wykonywania pracy,
Download PDF
Powrót Drukuj stronę