Wyższy odpis na ZFŚS w 2017 r.

Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników oraz pozostali pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki zasilające fundusz pochodzą z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

W wyniku nowelizacji przepisów od 1 stycznia br. podniesiono wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 r. Podstawą odpisów będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2012 r., czyli kwota 3161,77 zł, a nie jak dotychczas, przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2010 r. (była to kwota 2917,14 zł i odpis podstawowy wynosił wówczas 1093,93 zł).

Oznacza to, że wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS w 2017 roku wyniesie:

l na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) – 1185,66 zł,

l na jednego pracownika zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych
(50 proc) – 1580,89 zł,

1. na jednego młodocianego:

– w pierwszym roku nauki (5 proc.) – 158,09 zł,

– w drugim roku nauki (6 proc.) – 189,71 zł,

– w trzecim roku nauki (7 proc.) – 221,32 zł.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199)

2. art. 5e ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.).

Stan prawny na 3.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę