Świadczenia z ZFŚS

Zagadnienie:

Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o dochodach może nie otrzymać świadczeń z ZFŚS?

W grudniu pracodawca przyznaje świadczenia z ZFŚS w postaci paczek świątecznych. Wartość świadczenia uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika tj. od zadeklarowanych dochodów na członka rodziny za rok ubiegły. W tym roku jednak pracodawca wprowadził zapis w Regulaminie ZFŚS, że niezłożenie oświadczenia może skutkować nie otrzymaniem świadczenia w ogóle. Czy taki zapis jest dopuszczalny?

 

Odpowiedź:

Zapis Regulaminu o takiej treści jest niedopuszczalny i w takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać świadczenie przynajmniej w najniższej wysokości.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (kryteria socjalne) osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Przepisy nie precyzują, jak określać sytuację socjalną pracowników, dlatego często wykorzystuje się w tym zakresie oświadczenia o dochodzie przypadającym na członka rodziny pracownika.

Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z Funduszu powinno znajdować uzasadnienie w regulaminie ZFŚS.

Istotnym jest jednak to, że zapisy Regulaminu nie mogą zupełnie pozbawiać pracownika prawa do świadczenia, w sytuacji gdy nie złoży on oświadczenia o dochodach. Skoro ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie wprowadza takiej sankcji, to zapisy Regulaminu mniej korzystne od ustawy są nieważne.

Stan prawny na 7.12.2016 r.

 

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę