Wyższe kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Instrumentem wspierającym rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych są świadczenia opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo – co dotyczy osób w wieku do 16 lat – orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 800 złotych miesięcznie, natomiast od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.200 złotych miesięcznie.

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasady przyznawania świadczenia
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiążek alimentacyjny.

Możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego obwarowana jest przesłankami:

 • osoba niepełnosprawna musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • niepełnosprawność musi powstać w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli osoba uczyła się w szkole lub szkole wyższej
 • opiekun osoby niepełnosprawnej nie może podejmować lub powinien zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Ze środków budżetu państwa od kwot świadczeń pielęgnacyjnych opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu opiekunowie mają możliwość zdobycia stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do otrzymania w przyszłości przynajmniej minimalnego świadczenia emerytalnego bądź rentowego.
Do instrumentów wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych i ich opiekunów należą również (po spełnieniu wymogów ustawowych):

 • zasiłek rodzinny
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559).

Stan prawny na 30.12.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę