Stres pourazowy

Zagadnienie:

Czy zespół stresu pourazowego może być uznany za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej?

Pracownik na skutek zdarzenia w pracy, które miało wyjątkowo stresujący przebieg zagrażający bezpośrednio życiu, doznał urazu w postaci zespołu stresu pourazowego. Czy w świetle ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawy wypadkowej) pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku z trwałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Odpowiedź:

Uraz został zdefiniowany w art. 2 pkt 13 ustawy wypadkowej jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Doktryna stoi na stanowisku, iż uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w pojęciu urazu należy rozumieć szeroko, a więc jako wszelkie zmiany w organizmie – nie tylko te o charakterze anatomicznym, ale także te, które wywołały zaburzenia czynnościowe organizmu, w tym zaburzenia psychiczne. Takie stanowisko pozwala wyróżnić uraz fizyczny i psychiczny. W ocenie Sądu Najwyższego definicja urazu powinna obejmować wszelkie zmiany w stanie zdrowia, wywołujące upośledzenie czynności organizmu i powstałe w związku z pracą (wyrok z dnia 23 września 2014 roku w sprawie II UK 558/13).

Reasumując, uraz jako element wypadku nie może być ograniczany wyłącznie do fizycznych zmian w organizmie (jego tkankach lub narządach). Powodowałoby to nieuzasadnione zawężenie pojęcia wypadku przy pracy. Dopuszczalne jest objęcie zakresem pojęcia urazu zmian czynnościowych narządu, w tym również w sferze psychicznej, jeśli prowadzą do zaburzeń stresowych pourazowych

Stan prawny na 15.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę