Roszczenie z tytułu wypadku przy pracy

Kodeks pracy przewiduje, iż pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odpowiedzialność gwarancyjna z ubezpieczenia społecznego  nie wyczerpuje możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń od pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Zatem w sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Roszczenia te przysługują również członkom rodziny poszkodowanego pracownika.

Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Członkowie rodziny poszkodowanego pracownika mogą zwrócić się z roszczeniem do zobowiązanego zakładu pracy w sytuacji, gdy wypadek przy pracy zakończy się śmiercią poszkodowanego, mogą oni także żądać odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2005 r. (I PK 293/04), dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa. Pracownik występując z takim powództwem, nie może się w postępowaniu sądowym powoływać jedynie na fakt wypadku przy pracy, który stwierdzony został protokołem powypadkowym. Poszkodowany obowiązany jest wówczas wykazać przesłanki prawne odpowiedzialności odszkodowawczej, tj. ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.

Stan prawny na 23.04 2013 r.
Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę