Przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku

Pracownik podlega lekarskim badaniom profilaktycznym na zasadach określonych w kodeksie pracy. Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę.
Jeśli orzeczenie lekarskie stwierdza przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy, to po stronie pracodawcy powstanie bezwzględny zakaz dopuszczania pracownika do pracy (art. 229 § 4 k.p.). Jednocześnie w takiej sytuacji powstaje po stronie pracodawcy prawo do decydowania o kontynuacji zatrudnienia danego pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę (por. 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99).

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy – wówczas, zgodnie z art. 231 k.p. pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownika do odpowiedniej pracy, rozumianej jako odpowiadającej stanowi zdrowia i kwalifikacjom zawodowym podwładnego.
Stan prawny na 30.05.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę