Brak aktualnych badań lekarskich jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy

Jeden z ważniejszych obowiązków pracodawcy w sferze bhp to przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Obowiązek ten obciąża każdego pracodawcę, niezależnie od typu pracodawcy oraz liczby i celu zatrudnienia pracowników.

Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy kodeks pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Za aktualne orzeczenie lekarskie uznaje się orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być on dopuszczony do pracy i zachowuje aktualność we wskazanym w nim okresie.

W orzecznictwie przyjmuje się, iż dopuszczenie do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego lub na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia tych badań, może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. Fakt ten nie wpływa na uprawnienia pracownika wynikające z ubezpieczenia wypadkowego, do których zachowuje on prawo, stanowi jednak okoliczność obciążającą pracodawcę.

Pracodawca jest bowiem odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś w przypadku nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca podlega karze (art. 283 § 1 kodeksu pracy).

Stan prawny na 30.09.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę