Badanie lekarskie pracowników

Istnieją trzy rodzaje badań lekarskich pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne (art 229 kodeksu pracy). Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Na badania kontrolne muszą zostać skierowane wszystkie osoby powracające do pracy po nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej ponad 30 dni. Poddanie się kontrolnym badaniom lekarskim jest obowiązkiem pracownika wynikającym ze stosunku pracy i niewykonanie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko dyscyplinie pracy, które uzasadnia zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej.

Badania lekarskie pracowników wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, które powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (wstępne, okresowe, kontrolne)
  • określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona lub pracuje
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy na których dana osoba ma pracować bądź już pracuje czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

Stan prawny na 17.12.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę