Badania lekarskie dla pracowników

Pracodawca jest zwolniony od obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich dla tych nowych pracowników, którzy dostarczą ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy.

Co do zasady, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Dotychczas nie podlegały badaniom lekarskim jedynie osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Od 1 kwietnia 2015 r. zmieniła się treść przepisu art. 229 kodeksu pracy, stanowiąc, iż nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy jeśli w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku i w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Również jeżeli nastąpiła zamiana stanowiska pracy, ale zagrożenia na stanowisku pracy są takie same (np. praca przy monitorze ekranowym) nie ma konieczności wykonywania nowych badań lekarskich.

Stan prawny na 10.05.2016 r.

Podstawa prawna art. 229 § 11 k.p.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę