Zdrowe miejsca pracyNadmierny wysiłek lub stres a wypadek przy pracy


Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być każdy czynnik zewnętrzny zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu taką przyczyną może być także praca i czynność …

Stres pourazowy


Zagadnienie: Czy zespół stresu pourazowego może być uznany za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej? Pracownik na skutek zdarzenia w pracy, które miało wyjątkowo stresujący przebieg zagrażający bezpośrednio …

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy


Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. …

Ponowna konsultacja po zwolnieniu


Czy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika ponowna konsultacja w trybie art. 38 kodeksu pracy jest potrzebna? Przykład: Pracodawca zamierzał rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i poinformował zakładową organizację …

Badania lekarskie dla pracowników


Pracodawca jest zwolniony od obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich dla tych nowych pracowników, którzy dostarczą ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy. Co do zasady, wstępnym …

Wcześniej ze zwolnienia


Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego może wcześniej wrócić do pracy. Jeśli wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może podjąć pracę nie tracąc prawa …

Brak aktualnych badań lekarskich jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy


Jeden z ważniejszych obowiązków pracodawcy w sferze bhp to przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Obowiązek ten obciąża każdego pracodawcę, niezależnie od typu pracodawcy oraz liczby …

Wypadki przy pracy


Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, zaistniałe w miejscu świadczenia pracy i w czasie na nią przeznaczonym będzie wypadkiem przy pracy. Zgodnie z treścią ustawy, …

Wyższe kwoty świadczenia pielęgnacyjnego


Instrumentem wspierającym rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych są świadczenia opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub …

O chorobach zawodowych


Aby choroba została uznana za zawodową, konieczne jest ustalenie związku między chorobą a warunkami pracy. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje pracodawca, lekarz, pracownik podejrzewający zaistnienie choroby …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >