Zawieszenie prawa do renty socjalnej w 2018 roku

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18 roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25 roku życia.

Od 1 marca 2017 roku wysokość najniższej renty socjalnej wynosi 840 zł., a od 1 marca 2018 roku, dzięki kolejnej waloryzacji, ma wynieść 862,68 zł.

Pobierając rentę socjalną można także dorabiać, jednakże aby nie stracić świadczenia ubezpieczony może dorobić do 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłaszanego przez GUS.

Kwota równa 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto od 1 marca 2017 r. wynosi 2953,30 zł,

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do przychodu, powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej zalicza się również przychód z umowy o dzieło oraz przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w razie osiągania za granicą przychodu z powyżej wymienionych tytułów.

Osoba pobierająca rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad osobą pobierającą rentę socjalną opiekę prawną, jest obowiązana niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty.

Stan prawny na 24.01.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę