Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje zasiłek chorobowy i to nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, lecz także po jej rozwiązaniu.
Zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli niezdolność do pracy powstała:

  • w czasie ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po jej ustaniu
  • po ustaniu ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni)
  • niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

Jeśli pracownik zachoruje w czasie trwania umowy o pracę i choruje bez przerwy po jej rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypłaca pracownikowi należne świadczenie (wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek chorobowy) do dnia rozwiązania umowy o pracę włącznie. Po wypłacie przysługującego świadczenia pracodawca pozostawia w dokumentacji zasiłkowej kserokopię zaświadczenia lekarskiego, a oryginał tego zaświadczenia przekazuje do oddziału ZUS, właściwego według miejsca zamieszkania pracownika. Za okres niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy wypłaci ZUS.

Stan prawny na 6.05.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę