Wyższe świadczenia dla emerytów

Z dniem 1 maja br weszły w życie zmiany, które pozwolą w niektórych przypadkach zwiększyć wysokość otrzymywanych emerytur poprzez:

a) przeliczenie emerytury według nowych zasad również dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku (art. 55a ustawy emerytalnej)
Osoby urodzone przed 1949 r. nie zostały objęte reformą emerytalną, dlatego ich emerytury obliczane są wg tzw. starych zasad. Pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość obliczenia emerytury wg tzw. nowych zasad. Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej ubezpieczony urodzony przed 1949 r., który po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie i wystąpił o emeryturę na podstawie art. 27 po dniu 31 grudnia 2008 r., ma prawo do jej wyliczenia na podstawie art. 26, czyli wg nowych zasad, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze

b) zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (art. 185a ustawy emerytalnej)

c) nowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej).

Dodany do ustawy emerytalnej przepis art. 174 ust. 2a przewiduje, że przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem (np. okresy urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego) przewidziane w art. 7 pkt 5 tej ustawy, uwzględnia się po 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a nie jak dotychczas po 0,7 proc. podstawy wymiaru.

Z dniem 1 maja br weszły w życie zmiany, które pozwolą w niektórych przypadkach zwiększyć wysokość otrzymywanych emerytur.

a) Jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury można stosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny (art. 26 ust. 6 ustawy emerytalnej).

Treść komunikatów w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn wskazuje, że wskaźnik średniego dalszego trwania życia ulega stopniowemu wydłużeniu dla danej grupy wiekowej, co powoduje ograniczenie pozytywnego wpływu wydłużenia aktywności zawodowej na wysokość przyszłej emerytury. Z tej przyczyny nie jest w pełni realizowany cel ustawy w postaci zachęty do wydłużenia aktywności zawodowej. Umożliwiono zatem zastosowanie tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny – jeżeli będzie to bardziej korzystne dla ubezpieczonego.

b) Możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej
Wprowadzony do ustawy emerytalnej art. 110a umożliwia ponowne ustalenie emerytury (od przeliczonej podstawy jej wymiaru) na wniosek emeryta, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazał wynagrodzenia przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury,
  • na podstawie wskazanych wynagrodzeń udowodnił, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.

Ponowne ustalenie emerytury w myśl tego przepisu możliwe jest tylko raz.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552)

Stan prawny na 19.05.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę