Ubezpieczenia studentów

Osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym musi zgłosić do NFZ członków swojej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Członkami rodziny są następujące osoby: dziecko do ukończenia przez nie 18 lat (jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne – bez ograniczenia wieku), małżonek, wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki do ubezpieczenia w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego).

Natomiast jeśli student nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego rodziców z tego powodu, że żaden z ich rodziców nie jest osobą ubezpieczoną, lub z tego powodu, że ma ukończone 26 lat, a nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, zleceniobiorca, osoba pobierająca rentę rodzinną lub stypendium sportowe itp., to wówczas do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go uczelnia.

Zarówno uczniowie, jak i studenci powinni też pamiętać, że w momencie podjęcia wakacyjnej pracy system eWUŚ wyrejestrowuje ich z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. W czasie zatrudnienia np. na umowie zleceniu do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich zleceniodawca, który płaci też wtedy składkę na NFZ. Po zakończeniu umowy, gdy pracodawca wyrejestrowuje studenta z ubezpieczenia zdrowotnego, nie odzyskuje on automatycznie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jaką zapewniali mu wcześniej rodzice. Muszą oni ponownie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan prawny na 31.09.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę