Ubezpieczenia pracownicze

Umowa o pracę

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu)
i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Pracownicy podlegają zawsze obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, niezależnie od ilości umów o pracę, wysokości podstaw wymiaru składek oraz ustalonego prawa do emerytury lub renty.
Za pracownika, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach społecznych, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy
o dzieło, jeśli taka umowa zawarta jest z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy. Również  w sytuacji, gdy umowa zlecenia czy umowa o dzieło zawarta jest z innym zleceniobiorcą niż własny pracodawca, ale w ramach tej umowy wykonuje się prace na rzecz swojego pracodawcy.
Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym mimo trwania stosunku pracy, w trakcie tego urlopu nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

 

Działalność gospodarcza

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, a osoby z nimi współpracujące, od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia.
Wyżej wymienieni podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu, natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.
Jeśli osoba prowadzi kilka rodzajów działalności, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednego wybranego rodzaju działalności.
Od 1 stycznia 2008 r. osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają z tytułu działalności gospodarczej  obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu do momentu ustalenia prawa do emerytury. Z kolei emeryt prowadzący działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych i chorobowych – mają one dla niego charakter dobrowolny. Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oznacza ponadto brak obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
Natomiast z każdego tytułu ubezpieczenia istnieje obowiązek opłacania składki zdrowotnej, z wyjątkami określonymi w art. 82 ust. 8 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stan prawny na 10.07.2012 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę