Świadczenia przedemerytalne

Zagadnienie:

Pracownica miała ukończone 56 lat, gdy pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Na jakie świadczenie może liczyć po ustaniu zatrudnienia?

Odpowiedź:

Może liczyć na świadczenie przedemerytalne, jeśli spełniła również wymogi dotyczące stażu pracy.

O świadczenie przedemerytalne może się ubiegać osoba, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy:

  • ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz
  • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn,
  • lub bez względu na ukończony wiek jeśli posiada okres składkowy i nieskładkowy uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Przyczynami dotyczącymi zakładu pracy są m.in. rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Stan prawny na 30.11.2016 r.

 

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę