Sprawdź, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia.

Każdy przyszły świadczeniobiorca jest zgłaszany przez płatnika składek do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem ubezpieczenia (pkt V formularza ZUS ZZA). W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę tytułu ubezpieczenia, konieczne jest ponowienie zgłoszenie.

Przykład:
Przyjmijmy sytuację, w której student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (dziecko) pracownika podejmuje pracę w czasie trwania letnich wakacji szkolnych, a płatnik składek, zatrudniający studenta, zgłasza go do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z kodem jako pracownika lub jako zleceniobiorcę.

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia w ramach zatrudnienia wakacyjnego należy ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika (pracodawcę) jako członka rodziny pracownika.

Stan prawny na 27.10.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę